Nghị quyết hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty CNTT khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022

ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TỔNG TY

CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 Hà Nội, ngày 23 tháng 01  năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TỔNG CÔNG TY CNTT KHÓA III, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

        Ngày 09 tháng 01 năm 2020, Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty CNTT khóa III nhiệm kỳ 2017 – 2022 diễn ra làm việc trong thời gian 1/2 ngày.

        Sau khi nghe báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nửa đầu nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ, giai đoạn 2017 - 2022; nghe các tham luận của các đại biểu đại diện cho các cơ sở Đoàn; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện Lãnh đạo Tổng công ty và đại diện Thường trực Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty CNTT khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022

QUYẾT NGHỊ

        1. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Tổng công ty nửa đầu nhiệm kỳ 2017 - 2022:

        - Công tác giáo dục chính trị của Đoàn Thanh niên Tổng công ty đã bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thường xuyên có sự đổi mới về nội dung và hình thức, góp phần tích cực trong việc bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa và ý thức công dân cho đoàn viên thanh niên Tổng công ty.

        - Các phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" và  “Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học" được triển khai sâu rộng và bám sát nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty, phục vụ việc nâng cao chất lượng và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, góp phần gìn giữm gây dựng lại thương hiệu SBIC một cách hiệu quả và thiết thực.

        - Công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng được chú trọng, góp phần giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập; thể hiện rõ vai trò chăm sóc và giáo dục trẻ em của tổ chức Đoàn.

        - Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh được chú trọng và có nhiều chuyển biến tốt về chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và chất lượng cán bộ đoàn, đoàn viên; phát huy tốt vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng.

        - Công tác chỉ đạo Đoàn thanh niên Tổng công ty được thực hiện một cách linh hoạt, kịp thời, phù hợp điều kiện hoạt động của Tổng công ty và bám sát nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty.

        Bên cạnh đó, cũng còn một số mặt hạn chế cần khắc phục. Đó là, một số hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng đôi lúc còn mang tính hình thức thiếu sức hút đối với đoàn viên; công tác nắm tư tưởng và dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên có lúc chưa hiệu quả; việc triển khai các phong trào hành động ở một số ở cơ sở Đoàn chưa kịp thời, chưa gắn với hoạt động chuyên môn và thiếu tính sáng tạo; chưa kịp thời kiện toàn Ban chấp hành và các chức danh dẫn tới khó khăn trong việc điều hành, chỉ đạo hoạt động; chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chất lượng cán bộ Đoàn và đoàn viên, chất lượng hoạt động Đoàn đã được nâng lên một bước song vẫn chưa theo kịp sự chuyển động của tình hình đoàn viên thanh niên cũng như yêu cầu tập hợp đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

        2. Thông qua dự đoán tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên nửa cuối nhiệm kỳ, giai đoạn 2019 - 2022; phương hướng và các chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu đạt được trong nửa cuối nhiệm kỳ 2017 - 2022:

        * Phương hướng nửa cuối nhiệm kỳ 2017 - 2022:

        - Tập trung giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, bồi đắp niềm tin, văn hóa, lối sống, truyền thống, lịch sử dân tộc cho thanh niên

        - Tuyên truyền, quán triệt nghị quyết Đại hội đảng các cấp tới các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trong toàn Tổng công ty..

        - Tập trung xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho cán bộ Đoàn; xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn Tổng công ty vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng bộ Tổng công ty, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Tổng công ty.

        - Đổi mới sinh hoạt đoàn theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện sinh hoạt, học tập, công tác của đoàn viên thanh niên. Tạo điều kiện và hỗ trợ cho các tổ chức hội của thanh niên hoạt động theo đúng hướng, tham gia mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

        - Tích cực tham gia xây dựng Đảng; gia tăng số lượng và chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng; chú trọng bồi dưỡng cán bộ trẻ giới thiệu nguồn cho Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể; tích cực vận động và tổ chức thanh niên tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

        - Đẩy mạnh công tác tình nguyện của đoàn viên trong việc tăng ca, làm thêm giờ trên các sản phẩm trọng điểm góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

        * Điều chỉnh chỉ tiêu nhiệm kỳ 2017 - 2022:

        1. 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Đoàn.

        2. 100% cơ sở Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị.

        3. Đảm nhận thực hiện ít nhất 15 công trình thanh niên cấp Khối Doanh nghiệp Trung ương, 40 công trình thanh niên cấp Tổng công ty và cơ sở. Có 2.000 sáng kiến, công trình nghiên cứu trong học tập, kinh doanh dịch vụ, lao động sản xuất.

        4. Đẩy mạnh các chương trình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phấn đấu tổng giá trị an sinh xã hội đạt ít nhất 500 triệu đồng.

        5. Vận động, tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hi vọng” hàng năm. Trong nửa cuối nhiệm kỳ vận động, hiến được 300 đơn vị máu.

        6. Giới thiệu được 200 Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, phấn đấu 60 % các đồng chí được kết nạp trong độ tuổi Đoàn viên.

        7. 100% ủy viên Ban Chấp hành Đoàn các cấp được tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn.  

        3. Thông qua Báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty nửa đầu nhiệm kỳ 2017 - 2022.

        4. Thông qua báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đoàn Tổng công ty nửa đầu nhiệm kỳ 2017 - 2022.

        5. Thông qua báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Tổng công ty năm 2019.       

        Giao cho Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Tổng công ty căn cứ Nghị quyết Hội nghị, xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn Tổng công ty trong nửa cuối nhiệm kỳ, giai đoạn 2019 – 2022.

        Hội nghị kêu gọi các đồng chí cán bộ, đoàn viên trong Tổng công ty đoàn kết nhất trí thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đoàn Tổng công ty CNTT khóa III, góp phần xây dựng Tổng công ty CNTT ổn định và phát triển./. 

HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NK ĐOÀN TNCS

HỒ CHÍ MINH TỔNG CÔNG TY CNTT KHÓA III, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Các bài viết khác

LỄ GẮN BIỂN CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY CNTT

CÔNG TY CÔNG NGHIỆP NẶNG HYUNDAI SÁP NHẬP KHỐI ĐÓNG TÀU VÀ KHỐI XA BỜ ĐỂ TỒN TẠI QUA KHỦNG HOẢNG

CÔNG TY ĐÓNG TÀU HYUNDAI-VIỆT NAM TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI QUÝ II/2020

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC - TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

MỘT CÁI NHÌN VỀ TƯƠNG LAI CỦA NGÀNH ĐÓNG TÀU

Công ty Đóng tàu Phà Rừng hạ thủy tàu chở hàng rời trọng tải 23.500 tấn số 1 và ký hợp đồng đóng mới tàu chở hàng 23.500 tấn số 2

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Công bố Quyết định Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty công nghiệp tàu thủy

Sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức và năng lực, bầu vào cấp ủy đảng các cấp

Tuổi trẻ SBIC “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”

IMO 2020: Tiềm ẩn điều gì bên trong thị trường tàu chở dầu?

Tổ công tác của Đảng ủy Tổng công ty làm việc với Thường trực Đảng bộ Công ty đóng tàu Thịnh Long về công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị rà soát, duyệt hồ sơ Đại hội của Đảng ủy Công ty đóng tàu Phà Rừng

COVID-19 và tác động đến giá dầu toàn cầu: ảnh hưởng xấu cho ngành vận tải biển

Go to top