Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Sau 03 ngày làm việc (19-21/10/2020), Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Ban Tuyên giáo – Đoàn thể Tổng công ty đăng tải toàn văn Thông báo của Đoàn Chủ tịch về kết quả Đại hội.

Thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 81-KH/ĐUK, ngày 15/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong thời gian từ ngày 19 đến ngày 21/10/2020, tại Hà Nội, với sự tham gia của 293 đại biểu đại diện cho gần 82 nghìn đảng viên của 35 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đến dự và chỉ đạo Đại hội; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và chúc mừng Đại hội. Dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Đại hội đã thực hiện các nội dung:

I. Đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã khẳng định, trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối hoàn thành và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II đề ra. Tổng doanh thu của 33 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tăng 38%; lợi nhuận trước thuế tăng 60,8%; nộp ngân sách nhà nước tăng 24%; vốn chủ sở hữu tăng 18,9%; bảo đảm thu nhập, việc làm cho trên 725 nghìn lao động. Các tập đoàn, tổng công ty trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, hàng không,... khẳng định vị thế dẫn đầu ngành về trình độ công nghệ hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, hiệu quả hoạt động vượt trội với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu rất cao, đạt từ 15 - 35%/năm. Đi đầu thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng kinh tế kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư.

Trong năm 2020, cùng cả nước chống đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã thực hiện các nhiệm vụ đưa đồng bào từ các vùng dịch trên thế giới về nước, cung cấp vật tư, thiết bị phòng chống dịch, đặc biệt đã thực hiện miễn, giảm các loại phí, giá dịch vụ, sản phẩm để ổn định thị trường, hỗ trợ đời sống nhân dân và hoạt động của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế với tổng giá trị trên 24 nghìn tỷ đồng. Tiếp tục đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước với tổng kinh phí hỗ trợ triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững 5 năm qua lên tới trên 9 nghìn tỷ đồng, giúp đỡ trực tiếp cho 54/62 huyện nghèo trong cả nước. Đặc biệt, trong những ngày Đại hội, các đại biểu và các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã quyên góp được gần 82 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung đang bị lũ lụt.

Công tác xây dựng Đảng được coi trọng, chất lượng và hiệu quả được nâng lên, tăng cường sự thống nhất trong Đảng bộ. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng có nhiều đổi mới. Đảng ủy Khối đã khẳng định rõ nét vai trò lãnh đạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, uy tín, vị thế ngày càng được khẳng định. Đến tháng 6/2020, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 16.170 đảng viên (trong đó có 28,62% là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, là Đoàn viên đạt 54,5%, là nữ đạt 32,6%, có trình độ đại học trở lên đạt 72%).

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, do đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối xác định mục tiêu tổng quát là: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết và năng lực đổi mới sáng tạo; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện chủ trương cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vai trò nòng cốt và dẫn dắt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Phấn đấu đạt các chỉ tiêu:

Về công tác xây dựng Đảng: Tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75%/năm. Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%/năm. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%/năm. Kết nạp trung bình 2.200 đảng viên/năm.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tăng trưởng doanh thu bình quân 9%/năm. Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 8%/năm. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt bình quân 8%/năm. Nộp ngân sách hằng năm đảm bảo 100% theo đúng kế hoạch của các cơ quan có thẩm quyền giao. Thu nhập của người lao động tăng bình quân từ 5%/năm. Riêng khối ngân hàng thương mại: Tổng tài sản tăng 10%/năm; Tăng trưởng tín dụng 10%/năm; Lợi nhuận trước thuế tăng 12%/năm; Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Một là, tăng cường xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, đạo đức; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩn chất đạo đức, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng bộ. Giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Giáo dục, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng.

Hai là, tập trung xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ. Hoàn thiện tổ chức bộ máy của tổ chức. Thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình trong việc đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tổ chức cơ sở đảng, kết nạp đảng viên.

Ba là, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát. Phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa kiểm tra, giám sát với nội chính, thanh tra, kiểm toán; phát huy vai trò nòng cốt của uỷ ban kiểm tra các cấp.

Bốn là, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, lãng phí.

Năm là, đổi mới phương thức hoạt động công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện Quy chế công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở; gắn dân vận của Đảng với dân vận chính quyền.

Sáu là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về phương pháp, phong cách, lề lối; cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin.

Bảy là, đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; bảo toàn vốn, tài sản nhà nước, giá trị doanh nghiệp; bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.

Tám là, tăng cường công tác đầu tư, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Chín là, đi đầu thực hiện các chương trình an sinh xã hội; bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Mười là, tiếp tục xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, xây dựng con người phát triển toàn diện.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn Đảng bộ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 đột phá phát triển.

5 nhiệm vụ trọng tâm:

1. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm nhiệm vụ chính trị; kiện toàn tổ chức bộ máy của doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp.

2. Lãnh đạo việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả tài sản, vốn, các nguồn lực, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững. Gắn trách nhiệm doanh nghiệp nhà nước với bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế kết hợp với bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

3. Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Sớm thích nghi với các hiệp định thương mại tự do, hiệp định hợp tác mới; ứng phó có hiệu quả các biến động bất thường. Giữ vững, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

4. Tiếp tục xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, xây dựng con người phát triển toàn diện. Xây dựng doanh nghiệp đồng thuận, kỷ cương, đoàn kết, văn minh; củng cố lòng tin của xã hội đối với doanh nghiệp nhà nước.

5. Thường xuyên, chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Tham gia xây dựng các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4 đột phá phát triển:

1. Giải phóng, huy động, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là đất đai, khoa học - công nghệ, văn hóa, con người, tài chính giữ vững vai trò then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn quan trọng, thời điểm cần thiết.

2. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nguồn nhân lực quản trị, đội ngũ trí thức và nguồn cán bộ chủ chốt, trọng dụng nhân tài; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ; thực hiện đổi mới sáng tạo; phát huy sức mạnh, hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

3. Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, tạo nền tảng để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển kinh tế số, quản trị số.

4. Phát hiện, đề xuất tháo gỡ những điểm nghẽn, mâu thuẫn, lực cản của cơ chế, chính sách, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước để làm tốt vai trò dẫn dắt phát triển các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác.

II. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp thu ý kiến của Đại hội, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

III. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đảng ủy trực thuộc, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trong Khối đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp thu ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo với Trung ương.

IV. Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 45 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 28 đồng chí đại biểu chính thức và 04 đồng chí đại biểu dự khuyết. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 16 đồng chí; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 04 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí, đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu 02 đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

 V. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ quán triệt sâu sắc, tiếp thu ý kiến góp ý tại Đại hội, hoàn thiện chương trình hành động, các kế hoạch công tác để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đoàn Chủ tịch Đại hội thông báo nhanh để các đại biểu về báo cáo tại tổ chức đảng mình đang sinh hoạt.

Đoàn Đại biểu Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy chụp ảnh lưu niệm với Ban thường vụ Đảng bộ Khối

Ban chấp hành Đảng ủy Khối DNTW khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025

Các bài viết khác

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025

ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU TRONG HỌC TẬP CHỈ THỊ 05-CT/TW

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI HVS NĂM 2021

Kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG

LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY NĂM 2020

Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu Cam Ranh đã tổ chức công tác Tổng kết nhiệm vụ SXKD NĂM 2020 và Hội nghị Người lao động năm 2021

Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu Nha Trang đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thư của đồng chí Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HDTV TCT gửi cán bộ đoàn viên nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS HCM

CÔNG TY TNHH MTV ĐÓNG TÀU 76, TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021.

TRAO QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Thư chúc mừng năm mới của đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐTV TCT

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ 3- khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN HVS NĂM 2020

Go to top