Văn bản pháp quy

STT Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 Thong tu so 27.2016.TT.BLÐTBXH 26/12/2016
2 Thong tu so 17-2015-TT-BLDTBXH ngay 22-4-2015 5/6/2015
3 Thong tu so 15-2015-TT-BLDTBXH ngay 30-3-2015 8/5/2015
4 Danh sach cac Nha cung cap duoc phe duyet _ SBIC 10/3/2015
5 ND 05-2015-ND-CP Quy định một số nội dung của BLLĐ 4/3/2015
6 Phụ lục quy chế cử người đại diện 22/12/2014
7 Quy chế cử người đại diện 2014 22/12/2014
8 Quyết định 251/QÐ-CHHVN - Cục Hàng hải Việt Nam về việc Công bố Tiêu chuẩn Cơ sở 13/5/2014
9 TCCS 01.2014 Tiêu chuẩn Kết cấu thân tàu 13/5/2014
10 TCCS 02.2014 Tiêu chuẩn Thiết bị thân tàu 13/5/2014
11 TCCS 03.2014 Tiêu chuẩn Sơn thân tàu 13/5/2014
12 Danh mục công trình-hạng mục công trình xây dựng 27/8/2011
13 Giải thích hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ 27/8/2011
14 Biểu mẫu báo cáo năm 27/8/2011
15 Biểu mẫu báo cáo 6 tháng 27/8/2011
16 Biểu mẫu báo cáo quý 27/8/2011
17 Biểu mẫu báo cáo tháng 27/8/2011
18 Hệ Thống biểu mẫu 27/8/2011
19 Thong tu 04-2011-TTBKHDT_31_3_2011_Quy dinh he thong bieu mau bao cao thong ke co so ap dung doi voi doanh nghiep nha nuoc... 27/8/2011
20 Quyet dinh so 77_2010_QD_TTG_Ban hanh che do bao cao thong ke co so ap dung doi voi doanh nghiep nha nuoc 26/8/2011
Go to top