HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY
 
                                                         
                                                  Thứ trưởng Nguyễn Văn Công
                                                  Phụ trách Hội đồng thành viên 
 
                                        
 
    Ông Cao Thành Đồng                  Ông Đỗ Thành Hưng                  Ông Lê Mạnh Trường
       Thành viên HĐTV                        Thành viên HĐTV                       Thành viên HĐTV                                               
         
                                    BAN ĐIỀU HÀNH TỔNG CÔNG TY
 
                                                       
 
                                                        Ông Cao Thành Đồng                  
                                                        Quyền Tổng Giám đốc
 
                                                                      
 
           Ông Ngô Tùng Lâm                                                             Ông Phạm Thanh Sơn
            Phó Tổng Giám đốc                                                                  Phó Tổng Giám đốc
 

                                 
Go to top