HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY
 
                                                     
                                          Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công
                                                 Phụ trách Hội đồng thành viên 
 
                                        
 
    Ông Cao Thành Đồng                  Ông Đỗ Thành Hưng                 Ông Lê Mạnh Trường
      Thành viên HĐTV                       Thành viên HĐTV                     Thành viên HĐTV                                               
         
                                    
 
                        BAN ĐIỀU HÀNH TỔNG CÔNG TY
 
                                                          
 
                                                                Ông Cao Thành Đồng                  
                                                               Quyền Tổng Giám đốc
 
                                                                      
 
            Ông Ngô Tùng Lâm                                                                Ông Phạm Thanh Sơn
           Phó Tổng Giám đốc                                                                 Phó Tổng Giám đốc
 

                                 
Go to top