HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY
                                                      
                                          Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công
                                                 Phụ trách Hội đồng thành viên 
                                                                           
     Ông Cao Thành Đồng                                                                    Ông Lê Mạnh Trường
    Thành viên HĐTV                                                                          Thành viên HĐTV                                               
                                   BAN ĐIỀU HÀNH TỔNG CÔNG TY
                                                                                  
                          Ông Cao Thành Đồng                        Ông Ngô Tùng Lâm
                         Quyền Tổng Giám đốc                            Phó Tổng Giám đốc
 
                                                                      
 
                                                                            
 

                                 
Go to top