Lịch công tác tuần 01.2018- Đảng ủy

LỊCH CÔNG TÁC 
của Đảng ủy Tổng công ty từ ngày 01/01/2018 đến 06/01/2018
 
  Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị
chuẩn bị
Ghi chú
Thứ hai
01/01
  NGHỈ LỄ TẾT DƯƠNG LỊCH        
Thứ ba
02/01
             
Thứ tư
03/01
             
Thứ năm
04/01
             
Thứ sáu
05/01
Cả ngày Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII khu vực Quảng Ninh Theo Công văn Triệu tập Đảng ủy Tổng công ty Đơn vị    
Cả ngày Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII khu vực Hải Phòng Theo Công văn Triệu tập Thường trực Đảng ủy TCT Đơn vị    
Thứ bảy
06/01
Cả ngày Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII khu vực Nha Trang Theo Công văn Triệu tập Đảng ủy Tổng công ty Đơn vị    
Go to top