BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐTV TẬP ĐOÀN VINASHIN

Ngày 18 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành các Quyết định về việc Bổ nhiệm thành viên của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.
 
                               
                     Ông Cao Thành Đồng                           Ông Lê Mạnh Trường   
    

- Quyết định số 1177/QĐ-TTg Bổ nhiệm có thời hạn ông Cao Thành Đồng, chuyên viên Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

- Quyết định số 1178/QĐ-TTg Bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Mạnh Trường, chuyên viên Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Go to top