CÔNG BỐ THÔNG TIN - MỜI HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY VSP LẦN THỨ II

CÁC TÀI LIỆU MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CỦA CÔNG TY VSP LẦN THỨ II

1. Công bố thông tin: /upload/files/01_VSP_622_CNT-TB_250522_Cong%20bo%20thong%20tin.pdf

2. Thư mời họp lần 2: /upload/files/02_VSP_Thu%20moi%20hop%20lan%202%20dang%20website.pdf

3. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022: /upload/files/03_VSP_Chuong%20trinh%20DH.pdf

4: Thông báo đề cử ứng cử: /upload/files/04_VSP_TBao%20de%20cu%20ung%20cu.pdf

5: Đơn ứng cử: /upload/files/05_VSP_Don%20ung%20cu.pdf

6. Đơn đề cử: /upload/files/06_VSP_Don%20De%20cu.pdf

7. Biên bản họp nhóm: /upload/files/07_VSP_Bien%20ban%20hop%20Nhom.pdf

8. Thông tin cá nhân: /upload/files/08_VSP_Thong%20tin%20ca%20nhan.pdf

9. Văn bản đề xuất: /upload/files/09_VSP_Van%20ban%20De%20Xuat.pdf

10. Báo cáo đề cử, ứng cử  bầu thành viên HĐQT VSP: /upload/files/01_VSP%20BC%20de%20cu%2C%20ung%20cu%20bau%20thanh%20vien%20HDQT%20%20VSP.pdf

11. Quyết định cử người đại diện vốn: /upload/files/02_QD%2049_Q%C4%90-CNT_010221_Cu%20ND%20DV.pdf

12. Quyết định cử bà Bích: /upload/files/03_Q%C4%90%20185%20cu%20ba%20Bich.pdf

13. Quyết định ban tư cách cổ đông: /upload/files/04_Q%C4%90%20169%20ban%20tuc%20cach%20co%20dong.pdf

14.Quyết định nhân sự tổ chức ĐHCĐ VSP: /upload/files/05_Q%C4%90%20174%20nhan%20su%20to%20chuc%20DHCD%20VSP.pdf

15. Sơ yếu lý lịch ông Lê Thanh Quang: /upload/files/06_VSP_SO%20yeu%20ly%20lich%20ong%20Quang.pdf

16. Sơ yếu lý lịch bà Phạm Thị Mai Hiên: /upload/files/07_VSP_SO%20yeu%20ly%20lich%20Ba%20Hien.pdf

17. Sơ yếu lý lịch bà Nguyễn Thị Bích: /upload/files/08_VSP_SO%20yeu%20ly%20lich%20Ba%20Bich.pdf

 

 

Các bài viết khác

CÔNG BỐ THÔNG TIN: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CỦA CÔNG TY VSP LẦN THỨ 3

Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (lần thứ 3) Công ty VSP

Công bố thông tin: Thồng báo mời họp lần thứ 3 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Vận tải biển và bất động sản Việt Hải(VSP)

Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN - BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY VSP LẦN THỨ I

CÔNG BỐ THÔNG TIN - MỜI HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY VSP LẦN THỨ I

Công bố thông tin: Về việc ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải biển và bất động sản do cổ đông triệu tập

CÔNG BỐ THÔNG TIN: VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 DO CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022 DO CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP

CÔNG BỐ THÔNG TIN (VỀ VIỆC LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG DO CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP)

THÔNG BÁO: về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 do cổ đông triệu tập

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Thông báo việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá

Thông báo về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Cổ phần CNTT Sông Đào

Thông báo: V/v lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản

Go to top