CÔNG BỐ THÔNG TIN THOÁI VỐN CỦA SBIC TẠI CTY CP CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ - SBIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ
 
ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN 
 
1. Đối với nhà đầu tư trong nước: Tải về tại đây.
2. Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Tải về tại đây 
 
QUY CHẾ ĐẤU GIÁ
 
 
 
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH:
 
1. Báo cáo năm 2014:
 
 
2. Báo cáo năm 2015:
Go to top