Chỉ thị số 03 Về tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay

        Ngày 10/10/2011, Chỉ thị số 03-CT/ĐU của Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Về tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay đã được ban hành, sau đây là toàn văn Chỉ thị số 03.

 
ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TW

ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN

CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT NAM

*

Số 03 - CT/ĐU

 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2011

 

CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN

Về tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay

 

 

Thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 06/8/2010 của Bộ Chính trị và Quyết định 2108/QĐ-TTg ngày 18/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin, sự giúp đỡ và ủng hộ của các bộ, ban, ngành Trung ương, Đảng ủy Khối cùng với sự nỗ lực quyết tâm cao của tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong Tập đoàn – đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục khó khăn triển khai toàn diện công cuộc tái cơ cấu. Sau 1 năm thực hiện, công cuộc tái cơ cấu bước đầu đạt kết quả đáng khích lệ. Toàn Tập đoàn đã và đang tập trung phát huy mọi nguồn lực củng cố, duy trì và giữ vững sản xuất; chăm lo giải quyết chế độ chính sách cho người lao động.

Trên lĩnh vực tư tưởng: Trước những khó khăn thách thức, tuyệt đại đa số cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã thường xuyên chăm lo công tác tư tưởng, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, đảng viên và đội ngũ người lao động tăng cường khối đoàn kết thống nhất, chia sẻ trách nhiệm, phát huy nội lực, củng cố ổn định và phát triển Tập đoàn, từng bước vượt qua khó khăn thách thức, giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên (HĐTV) và Ban Lãnh đạo điều hành Tập đoàn trong thực hiện tái cơ cấu.

Tuy vậy, quá trình thực hiện tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn và trước những khó khăn thách thức còn một bộ phận cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa coi trọng và thiếu quan tâm đến công tác tư tưởng trong đơn vị; chưa gắn kết công tác tư tưởng với công tác tổ chức, công tác kiểm tra, công tác bảo vệ chính trị nội bộ với yêu cầu nhiệm vụ chính trị; chưa thể hiện được vai trò và bản lĩnh chính trị của mình, còn hoài nghi, băn khoăn, dao động, thiếu lòng tin vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy, HĐTV và Lãnh đạo Tập đoàn. Cá biệt còn một số cán bộ, đảng viên lảng tránh trách nhiệm, phát ngôn tùy tiện, vô nguyên tắc, thậm chí đã xuất hiện đơn thư nặc danh nói xấu tổ chức, nói xấu cán bộ, tung tin sai lệch về sự thay đổi cán bộ cấp cao của Tập đoàn gây lo lắng, hoài nghi, giảm sự tin tưởng, mất đoàn kết nội bộ, vi phạm quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Những biểu hiện trên đã tác động không nhỏ đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn và các đơn vị trong thời gian qua và những năm tới.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Kết luận của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu Tập đoàn theo mục tiêu và lộ trình đã được phê duyệt và trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm quý 4/2011 tạo tiền đề triển khai kế hoạch năm 2012; tăng cường và củng cố khối đoàn kết thống nhất, tăng cường công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ - Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể quần chúng trong Tập đoàn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Một là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng và tổ chức thực hiện trong toàn thể cán bộ, đảng viên CNVC lao động về Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với tăng cường công tác tư tưởng, công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong tình hình mới. Trên cơ sở quán triệt, từng tổ chức đảng và hệ thống chính trị của từng đơn vị phải xây dựng cụ thể hóa thành chương trình hành động của đơn vị mình để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị để có những giải pháp đúng và kịp thời nhằm phát huy và khai thác mọi tiềm năng, nội lực, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, duy trì và giữ vững sản xuất, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, tạo tiền đề cho triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 một cách thiết thực và hiệu quả.

Hai là: Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng nội dung tiến hành công tác tư tưởng sát hợp với từng đối tượng trong hệ thống chính trị của đơn vị mình, làm cho cán bộ, đảng viên và đội ngũ người lao động nhất trí đồng lòng với mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đề cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công việc được giao. Tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trên mọi lĩnh vực, phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường, tạo ra những phong trào thi đua lao động sản xuất, năng suất, chất lượng, hiệu quả, đưa đơn vị và Tập đoàn vượt qua khó khăn, thách thức, tạo cơ sở và tiền đề phát triển ổn định và bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập và cạnh tranh quốc tế.

Ba là: Thường xuyên kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức, công tác kiểm tra và các lĩnh vực hoạt động khác: An ninh chính trị nội bộ, an toàn doanh nghiệp, an sinh xã hội, hoạt động đối ngoại tạo tiền đề phát huy sức mạnh tổng hợp, tác động trực tiếp đến việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và sự phát triển của các đơn vị thành viên và Tập đoàn trên các lĩnh vực hoạt động trong tình hình mới gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị toàn Tập đoàn.

Bốn là: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp gắn với phong trào xây dựng văn hóa doanh nghiệp, các thiết chế văn hóa trong doanh nghiệp, văn minh doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, tạp chí nhằm tuyên truyền tốt hơn cho yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn. Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo (kể cả thông tin đối ngoại) và phải kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chất lượng của các kênh thông tin với yêu cầu khách quan, trung thực, độ tin cậy cao, đúng định hướng, phục vụ có hiệu quả các lĩnh vực hoạt động và nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn. Khắc phục những biểu hiện lệch lạc, gây phản cảm, đi ngược lại mục tiêu củng cố, ổn định và phát triển của Tập đoàn và từng đơn vị.

Năm là: Cấp ủy các tổ chức đảng và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị toàn Tập đoàn phải chăm lo lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Phải chủ động trong định hướng tuyên truyền đối với các vấn đề phức tạp, nhạy cảm trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn và đơn vị theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Tập đoàn. Tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Chỉ thị số 01-CT/ĐU ngày 03/6/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin.

Toàn bộ nhiệm vụ trên gắn chặt với trách nhiệm của đội ngũ cấp ủy, người đứng đầu các tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị của Tập đoàn.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu Bí thư, Phó bí thư, cấp ủy, Tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể quần chúng cần đề cao trách nhiệm của mình đối với công tác tư tưởng của Đảng bộ trong tình hình mới; căn cứ Chỉ thị này và tình hình nhiệm vụ chính trị của đơn vị lập kế hoạch cụ thể, chỉ đạo công tác tư tưởng, chủ động nắm bắt đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của đơn vị mình, có biện pháp giải quyết kịp thời và báo cáo về Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn cho ý kiến chỉ đạo.

- Giao Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tập đoàn phối hợp với cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị tổ chức phổ biến, tuyên truyền quán triệt Chỉ thị này tới đội ngũ người lao động trong tất cả các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ người lao động trong các đơn vị thành viên tạo sự thống nhất cao về nhận thức và đồng thuận về tư tưởng, hành động. Quá trình triển khai thực hiện nếu phát hiện cán bộ, đảng viên, người lao động vi phạm Chỉ thị này sẽ xem xét và kiên quyết xử lý theo quy định.

 

Nơi nhận:

- BTV ĐU Khối (để b/c);

- Các đ/c UVBCH Đảng bộ TĐ;

- BTV Công đoàn - Đoàn TN Tập đoàn;

- Các ban ĐU Tập đoàn;

- Bí thư các TCCSĐ (để thực hiện);

- Lưu VPĐU.VP2-100b.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sự

 

 

Go to top