Hướng dẫn Tuyên truyền Kỷ niệm 85 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của Đảng ủy Tổng công ty

 

ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TW

ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY

CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

*

Số 29-HD/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

  Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

  Tuyên truyền Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(3/2/1930-3/2/2015), mừng Xuân Ất Mùi

 

 Để thực hiện các hoạt động thiết thực Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015) và mừng Xuân Ất Mùi 2015, Đảng ủy Tổng Công ty CNTT hướng dẫn thực hiện tuyên truyền với các nội dung sau:

1 – Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm rõ những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 85 năm qua; những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc giải phóng dân tộc; xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng gắn với tuyên truyền quá trình hình thành phát triển của Đảng bộ và TCty.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD và công tác xây dựng Đảng năm 2014; kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 –CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của cơ sở và TCty.

- Tuyên truyền xác định rõ yêu cầu tích cực tìm kiếm khách hàng, đối tác, thị trường trong và ngoài nước, để đảm bảo ký kết được nhiều hợp đồng đóng mới và sửa chữa tàu biển, tạo được nhiều việc làm; tăng sản lượng, tăng doanh thu tại từng doanh nghiệp. Làm tốt công tác quản trị điều hành SXKD nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; nâng cao đời sống cán bộ, CNLĐ.

- Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân sự cống hiến của cán bộ, đảng viên, CNLĐ đã có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp của đảng bộ, của cơ sở và TCty. Tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến luôn chủ động, sáng tạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Bộ GTVT; trước Đảng ủy và lãnh đạo TCty trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ SXKD, tái cơ cấu TCty và doanh nghiệp trong những năm qua.

- Đấu tranh, phê bình với tư tưởng, biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm; tiêu cực, gây mất đoàn kết nội bộ, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng; các tệ nạn xã hội và các quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội. Xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể vững mạnh.

2 - Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng và mừng  Xuân Ất Mùi.

- Các TCCSĐ cần gắn việc tuyên truyền với quán triệt tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy lãnh đạo TCty và cấp ủy lãnh đạo cơ sở.

- Các hoạt động Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cần gắn với các hoạt động mừng Xuân Ất Mùi và tổng kết, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, SXKD, công tác xây dựng Đảng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Có thể tổ chức các hoạt động về nguồn, thăm các di tích lịch sử cách mạng; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục.

 - Gắn hoạt động kỷ niệm với phát động thực hiện phong trào thi đua thiết thực để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm 2015. Kịp thời khen thưởng, tôn vinh gương điển hình trong lao động sản xuất nhất là tại cơ sở.

- Tổ chức thăm hỏi động viên các đảng viên, cán bộ có nhiều đóng góp cho tổ chức đảng, cho đơn vị. Quan tâm trợ giúp, tặng quà các đối tượng chính sách, các gia đình đảng viên, đoàn viên, cán bộ, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...đảm bảo cho mọi nhà, mọi cán bộ, CNLĐ đều đón tết vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc, an toàn.     

          - Tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ, đảng viên, đoàn viên có nhiều công lao đóng góp trong quá trình hình thành phát triển của Đảng bộ, của TCty và của cơ sở trong những năm qua, nhất là các đồng chí đã nghỉ hưu; các đồng chí cán bộ đang làm cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách công tác đảng.

                            

 Nơi nhận

- Ban TV ĐUK (để b/c)

- BTG, DV ĐUK (để b/c)

- Ban TV ĐU TCty (để ch/đ)

- Các TCCSĐ, các Ban ĐU(để th/h)

- Ban TV CĐ, ĐTN TCty (để th/h)

- Tạp chí CNTT (để th/h)

- Lưu TG2, VP ĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký đóng dấu)

 

Nguyễn Ngọc Sự

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Go to top