NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM - ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN

CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM

____________________________

 

Số 24/NQLT-CNT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

của Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng thành viên Tập đoàn

về công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ củng cố, ổn định và phát triển Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015

___________________

 

 

Thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 9, khóa X về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020"; Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, thực trạng công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và để thực hiện thắng lợi Kết luận số 81-KL/TW ngày 06/08/2010 của Bộ Chính trị và Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 18/6/2010 và Quyết định số 2108/QĐ-TTg ngày 18/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng thành viên Tập đoàn thống nhất ban hành Nghị quyết liên tịch về công tác cán bộ giai đoạn 2011 – 2015 như sau:

I. Thực trạng công tác cán bộ những năm qua

1. Về công tác cán bộ:

Công tác cán bộ đã từng bước được thể chế hóa, cụ thể hóa từ những chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn của Đảng cũng như những văn bản quy phạm pháp luật, quy định của Chính phủ và các bộ, ngành về công tác cán bộ.

Do có những chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị, công tác cán bộ đã từng bước triển khai tương đối đồng bộ ở các khâu, trong đó công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ bước đầu đã được quan tâm, đã bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ ở từng đơn vị trong thời kỳ mới.

Nội dung, phương pháp, cách làm trong công tác cán bộ có những đổi mới, tiến bộ; dân chủ, công khai được mở rộng.

Nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ cơ bản được giữ vững.

2. Về đội ngũ cán bộ:

  Sau gần 5 năm (tháng 7/2006 đến nay) thí điểm thực hiện mô hình Tập đoàn kinh tế, đội ngũ cán bộ của Tập đoàn đã có những bước trưởng thành và tiến bộ trên nhiều phương diện.

Đội ngũ cán bộ đã tích lũy được một số kinh nghiệm hoạt động trong mô hình doanh nghiệp Công ty mẹ - công ty con, từng bước tiếp cận với cơ chế thị trường và thị trường đóng tàu thế giới.

Năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo chủ chốt trong toàn Tập đoàn được nâng lên một bước, đã tổ chức điều hành sản xuất, đóng mới thành công một số sản phẩm đòi hỏi kỹ thuật, công nghệ cao phục vụ chương trình đóng tàu xuất khẩu và các chủ tàu trong nước: Tàu chở ô tô 4900 xe, Kho nổi chứa xuất dầu FSO5 trọng tải 150.000DWT, tàu hàng 53.000 DWT, 56.000 DWT, 34.000 DWT, 22.5000 DWT...; xây dựng được những cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy có công nghệ hiện đại, quy mô lớn tầm cỡ khu vực; lắp ráp thành công động cơ tàu thủy 8000CV, chế tạo được thép tấm cán nóng và nhiều vật tư phụ trợ khác dùng cho công nghiệp tàu thủy.

3 năm qua (2008 - 2009 và 2010) mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức song tuyệt đại đa số cán bộ lãnh đạo quản lý vẫn giữ vững được bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tâm huyết, gắn bó với ngành, đồng tâm hiệp lực vì sự phát triển của Tập đoàn và đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp; giữ gìn đoàn kết nội bộ vì mục tiêu xây dựng Tập đoàn và ngành công nghiệp tàu thủy của đất nước.

3. Những tồn tại, yếu kém và nguyên nhân:

Trong quá trình thí điểm hoạt động theo mô hình tập đoàn kinh tế, công tác cán bộ cũng bộc lộ nhiều khuyết điểm, yếu kém:

 Cơ cấu đội ngũ cán bộ chưa cân đối, thiếu đồng bộ, chưa hợp lý; thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý, đầu ngành giỏi, cán bộ có trình độ cao, một bộ phận không nhỏ cán bộ chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ; năng lực nghiên cứu vận dụng, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và cấp trên vào thực tiễn sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và đơn vị còn bất cập; khả năng dự báo, phân tích, xử lý những vấn đề phức tạp mới nảy sinh còn hạn chế, lúng túng. Một bộ phận nhỏ có biểu hiện bảo thủ, thiếu chủ động trong nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quản lý và thực tiễn công tác. Thậm chí cá biệt có một số cán bộ thiếu trách nhiệm, thiếu tự giác rèn luyện, phấn đấu, tụt hậu, vi phạm kỷ luật, pháp luật, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ thực hiện chưa đồng bộ và thường xuyên chưa, có sự gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch nhân sự của cấp ủy với nhân sự dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý. Nhiều cấp ủy và thủ trưởng đơn vị chưa chủ động trong xây dựng quy hoạch cán bộ, không có quy hoạch tổng thể cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và của toàn hệ thống chính trị, không tích cực chuẩn bị nguồn kế cận; nếu có chỉ là để chiếu lệ, không khả thi, chưa thật sự công khai, dân chủ trong xây dựng quy hoạch cán bộ.

Những yếu kém, khuyết điểm trên do những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đó là quá trình chuyển đổi hoạt động từ mô hình Tổng công ty nhà nước sang hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế đang trong giai đoạn thí điểm; những chủ trương, chính sách, cơ chế của Đảng và Nhà nước đối với mô hình tập đoàn kinh tế chưa đồng bộ và kịp thời. Mặt khác, ngành công nghiệp tàu thủy là ngành kinh tế đặc thù với chu kỳ sản xuất dài, vốn đầu tư lớn, lợi nhuận thấp, thu nhập người lao động không cao do đó chưa thật sự tạo ra môi trường hấp dẫn để thu hút nhân tài, nhất là đội ngũ cán bộ, kỹ sư, chuyên gia có trình độ chuyên môn giỏi.

Về chủ quan: Việc xây dựng, cụ thể hóa các quy định, quy chế của Đảng, Nhà nước về cán bộ và công tác cán bộ còn chậm, chưa đồng bộ. Việc phân cấp quản lý cán bộ chưa được thực hiện triệt để, đúng quy định. Vai trò tham mưu của cơ quan chức năng về công tác cán bộ còn yếu. Trong thời gian dài, vai trò của tổ chức bộ máy làm công tác cán bộ còn hạn chế, yếu về chuyên môn nghiệp vụ; công tác quản trị doanh nghiệp còn yếu; kỷ cương, kỷ luật không nghiêm; công tác cán bộ chưa được coi trọng. Công tác thi đua, khen thưởng chưa trở thành động lực; cán bộ tích cực, tận tâm, liêm khiết, có thành tích và cống hiến chưa được tôn vinh và quan tâm kịp thời. Bố trí, sắp xếp cán bộ chưa khoa học. Trách nhiệm của tổ chức Đảng và người đứng đầu trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, luân chuyển, miễn nhiệm, xử lý kỷ luật cán bộ chưa cao... 

II. Mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

1. Mục tiêu, quan điểm:

Tạo sự chủ động, có tầm nhìn chiến lược trong công tác cán bộ, quy hoạch và xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, đủ năng lực, tâm huyết với ngành, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu; khắc phục tình trạng hụt hẫng trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đảm bảo tính kế thừa, đáp ứng yêu cầu duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh, củng cố uy tín, thương hiệu, từng bước ổn định và phát triển, xây dựng Tập đoàn trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong phát triển kinh tế hàng hải và thực hiện chiến lược kinh tế biển của Đảng.

Lấy việc phục vụ nhiệm vụ chính trị và thông qua thực tiễn của hoạt động sản xuất kinh doanh, phong trào thi đua lao động sản xuất của cán bộ công nhân viên lao động để phát hiện những người có phẩm chất và năng lực, nhất là năng lực triển khai thực hiện và chỉ đạo thực tiễn tốt, làm việc năng động, sáng tạo, có hiệu quả cũng như các nhân tố mới có nhiều triển vọng phát triển để đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

2. Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

2.1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu của Đảng theo Kết luận số 37-KL/TW ngày 02/02/2009 của Ban chấp hành Trung ương Khóa X về xây dựng đội ngũ cán bộ; không ngừng nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp ủy và thủ trưởng đơn vị, tầm quan trọng có vai trò quyết định của công tác cán bộ và chất lượng công tác tổ chức, cán bộ trong giai đoạn mới.

2.2. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng thành viên về công tác cán bộ. Tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy và đề cao trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị của Tập đoàn về công tác cán bộ. Rà soát, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống qui định, quy chế về sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng thành viên Tập đoàn đối với công tác cán bộ; cải tiến quy trình công tác nhân sự, thực hiện triệt để việc phân quyền, phân cấp quản lý, mở rộng và phát huy dân chủ trong công tác cán bộ.

2.3. Đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục có kết quả những yếu kém, hạn chế trong từng khâu của công tác cán bộ từ nhận xét, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm đến luân chuyển, sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ.

- Nhận xét, đánh giá đúng cán bộ là khâu rất quan trọng, tạo tiền đề cho việc bố trí cán bộ và cho quy hoạch cán bộ. Các cấp ủy và thủ trưởng đơn vị cần thực hiện nghiêm túc công tác nhận xét, đánh giá cán bộ. Phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện, công tâm; lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chính; coi trọng và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, người trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ trên cơ sở xây dựng mới tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá cụ thể đối với từng chức danh, từng đối tượng cán bộ; hàng năm có thông báo kết quả nhận xét, đánh giá cán bộ; cán bộ chủ chốt cấp trên phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc quản lý cán bộ cấp dưới.

- Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ phải trở thành nền nếp, thường xuyên của các cấp uỷ đảng, thủ trưởng đơn vị. Quy hoạch cán bộ phải thực sự gắn kết với các khâu, các quy trình, thủ tục trong công tác cán bộ. Thực hiện quy hoạch “động” và “mở”: một chức danh có thể quy hoạch nhiều người và một người có thể quy hoạch nhiều chức danh; quy hoạch phải luôn được xem xét, đánh giá để bổ sung, điều chỉnh hàng năm, kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện, bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới có triển vọng phát triển. Nguồn đưa vào quy hoạch phải đủ tiêu chuẩn và chất lượng theo quy định, đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu, mạnh dạn đưa cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học kỹ thuật có triển vọng vào quy hoạch. Cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm phải trong diện quy hoạch. Quy hoạch cán bộ phải mang tính khoa học và thực tiễn, vừa tạo nguồn cho việc đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, vừa tạo động lực thúc đẩy, phát huy nhân tố chủ quan, phấn đấu vươn lên của cán bộ, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong đội ngũ cán bộ, đề phòng tư tưởng cơ hội, chạy theo quy hoạch; khắc phục biểu hiện cứng nhắc, máy móc trong xây dựng và thực hiện quy hoạch. Xây dựng ban hành quy chế đào tạo để cán bộ trong diện quy hoạch đi học tập đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

- Thực hiện chủ trương điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, đưa công tác này trở thành nền nếp thường xuyên trong công tác cán bộ. Cán bộ có triển vọng từ cơ sở được lựa chọn điều động, luân chuyển lên các ban chuyên môn hoặc dự nguồn cán bộ lãnh đạo của Tập đoàn và ngược lại để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện điều động cán bộ chủ chốt giữa các đơn vị trong Tập đoàn. Chú trọng sắp xếp, điều chuyển những cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tại các đơn vị diện tái cơ cấu nhưng vẫn có nguyện vọng phục vụ ngành công nghiệp tàu thủy vào những cương vị công tác thích hợp, vừa đảm bảo tạo nguồn cán bộ vừa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của doanh nghiệp và Tập đoàn.

- Tiến hành thí điểm thi tuyển đối với một số chức danh lãnh đạo, quản lý, kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm để tiến tới mở rộng diện thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm thu hút cán bộ, chuyên gia giỏi đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn sản xuất kinh doanh.

- Không bố trí cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp liên tục quá hai nhiệm kỳ. Mỗi cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt đảm nhiệm không quá 2 chức danh (kể cả cấp ủy và chính quyền).

- Nghiên cứu ban hành cơ chế thu hút cán bộ và chuyên gia giỏi về công tác tại Tập đoàn. Chú trọng tuyển dụng cán bộ có trình độ cao, có bản lĩnh chính trị, đạo đức tốt, có kinh nghiệm công tác thực tế, có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ đáp ứng được nhu cầu công tác tại Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên.

- Tạo chuyển biến sâu sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch, theo tiêu chuẩn chức danh cán bộ, chú trọng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, coi đây là giải pháp quan trọng hàng đầu trong thực hiện Chiến lược cán bộ trong giai đoạn mới. Củng cố, nâng cao chất lượng về mọi mặt của hệ thống đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với nhiều loại hình đào tạo: tại chỗ, tại chức, chính quy, trong nước và ở nước ngoài...

- Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo yêu cầu tăng cường chất lượng, tinh giản biên chế hành chính, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020; bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa các chức danh lãnh đạo, quản lý, giữa các độ tuổi; tăng cán bộ trẻ, cán bộ nữ; chọn đúng người, bố trí đúng việc, khắc phục tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ. Xây dựng và thực hiện tốt chế độ miễn nhiệm, từ chức, cho thôi việc, thay thế cán bộ kém phẩm chất và năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ theo phương châm "có lên, có xuống, có vào, có ra" và trở thành việc làm bình thường trong bố trí và sử dụng cán bộ.

2.4. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ.

Các cấp ủy và thủ trưởng đơn vị thường xuyên tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ, gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và thủ trưởng cấp trên đối với cấp dưới trong việc giáo dục, quản lý và thực hiện công tác cán bộ; phát hiện uốn nắn kịp thời những khuyết điểm, xử lý nghiêm minh đối với tổ chức và cá nhân có sai phạm.

Thực hiện nghiêm túc việc bổ sung lý lịch đảng viên và cán bộ hàng năm; Cương quyết thay thế cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật. Gắn việc đánh giá, nhận xét cán bộ với việc đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên và tổ chức đảng, đoàn thể hàng năm.

III. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng giám đốc Tập đoàn chỉ đạo Ban Tổ chức nhân sự và đào tạo phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn căn cứ vào các quy định của Đảng, nhà nước và các cơ quan cấp trên tiến hành xây dựng quy định, quy chế về cán bộ và công tác cán bộ trình Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng thành viên phê duyệt để thực hiện thống nhất trong toàn Tập đoàn; thường xuyên kiểm tra hướng dẫn các đơn vị thành viên, các ban chuyên môn, Cơ quan Tập đoàn thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Giao Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn tham mưu cho Ban Chấp hành và Hội đồng thành viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ” của Bộ Chính trị (kèm theo quyết định số 58-QĐ/TW ngày 07/5/2007) và phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Tổ chức nhân sự và đào tạo Tập đoàn thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các TCCSĐ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Tập đoàn trong triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Cán bộ và công tác cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của quá trình tái cơ cấu, ổn định và phát triển Tập đoàn; cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị thành viên có trách nhiệm cụ thể hóa, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Nghị quyết này được phổ biến, quán triệt đến các chi bộ, đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn để thống nhất thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Phó TT Nguyễn Sinh Hùng; 

- Phó TT Hoàng Trung Hải;

- UBKT TW;

- Thanh tra Chính phủ;                                   

- Bộ Nội Vụ;                                  (để b/c)

- BCS Đảng Bộ GTVT;

- Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng ;    

- BTV Đảng ủy khối;

- BTC Đảng ủy khối;

-  Các UVBCH Đảng bộ TĐ,

- Các thành viên HĐTV;

- Ban Tổng giám đốc;

- Công đoàn CNTT Việt Nam;

- Đoàn TN Tập đoàn;

- Các ban Đảng ủy;

- Ban TCNS&ĐT Tập đoàn;

- Các TCCSĐ trực thuộc

- Các đơn vị thành viên;

- Lưu TC2,VPĐU.

T/M BTV ĐẢNG ỦY -  HĐTV TẬP ĐOÀN

BÍ THƯ – CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sự

 

Go to top