Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ Tập đoàn CNTT VN

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP

TÀU THUỶ VIỆT NAM

Số:     807   /QĐ-CNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Hà Nội, ngày 26  tháng 8  năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ

Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

 

 


HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT NAM

         

          Căn cứ Quyết định số 984/QĐ-TTg ngày 25/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt nam ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-TTg ngày 28/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

          Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ trong Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt nam;

          Theo đề nghị của ông Tổng giám đốc Tập đoàn.

 

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Thành lập “Hội đồng Khoa học và Công nghệ Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Namgồm các ông (bà) có tên trong Danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Hội đồng Khoa học và Công nghệ Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc làm việc và kinh phí hoạt động theo quy định tại Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quyết định  trước đây về thành lập đồng Hội đồng Khoa học và Công nghệ tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

          Điều 4: Các ông (bà) Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Ban Tổng giám đốc;

- Lưu: VP, TCNS; Đh

 

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Ngọc Sự

Phụ lục

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 807/QĐ-CNT ngày 26/8/2011

của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

Trương Văn Tuyến

Tổng giám đốc Tập đoàn

Chủ tịch Hội đồng

2

Ngô Tùng Lâm

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

Phó chủ tịch Hội đồng

3

Đinh Khắc Minh

Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ tàu thủy

Phó chủ tịch Hội đồng

4

Lê Minh Đức

Trưởng Ban Khoa học công nghệ

Ủy viên thường trực

5

Phạm Thanh Sơn

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

Ủy viên

6

Lưu Quyết Thắng

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

Ủy viên

7

Nguyễn Quốc Ánh

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

Ủy viên

8

Trần Đức Chính

Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính kế toán

Ủy viên

9

Chu Đình Động

Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự và Đào tạo

Ủy viên

10

Chu Xuân Lai

Trưởng Ban Kiểm soát

Ủy viên

11

Vũ Minh Phú

Trưởng Ban Kỹ thuật sản xuất và an toàn

Ủy viên

12

Bùi Quốc Tuấn

Trưởng Ban Luật và Hợp tác quốc tế

Ủy viên

13

Phạm Thu Hằng

Trưởng Ban Kinh doanh thương mại

Ủy viên

14

Trần Quốc Hiệp

Trưởng Ban Kế hoạch tổng hợp

Ủy viên

15

Trương Đình Phương

Phó trưởng Ban Quản lý thiết bị và cơ giới

Ủy viên

16

Ngô Đức Dũng

Phó trưởng Ban Khoa học công nghệ

Ủy viên

17

Đặng Xuân Luật

Phó trưởng Ban Kỹ thuật sản xuất và an toàn

Ủy viên

18

Trần Tuấn Anh

Phó trưởng Ban Tổ chức Nhân sự và Đào tạo

Ủy viên

19

Kiều Hưng

Chủ tịch Công ty Tài chính TNHH 1 TV Công nghiệp tàu thủy

Ủy viên

20

Đỗ Văn Thấu

Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu

Ủy viên

21

Vũ Anh Tuấn

Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng

Ủy viên

22

Trương Hoàng Cao

Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng

Ủy viên

23

Nguyễn Tuấn Anh

Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu Hạ Long

Ủy viên

24

Bùi Hữu Sỹ

Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu Cam Ranh

Ủy viên

25

Lê Hồng Quang

Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn

Ủy viên

26

Thái Văn Hùng

Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn

Ủy viên

27

Đỗ Đình Thúy

Tổng giám đốc Công ty TNHH 1 TV phát triển công nghiệp Vinashin

Ủy viên

28

Nguyễn Sỹ Hiệp

Giám đốc Công ty Cơ khí Điện - Điện tử tàu thủy

Ủy viên

29

Nguyễn Văn Thống

Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ tàu thủy

Ủy viên

30

Đặng Xuân Hoài

Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ tàu thủy

Ủy viên

31

Phạm Bình Minh

Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ tàu thủy

Ủy viên

Tham khảo Quy chế Tổ chức, hoạt động của Hội đồng khoa học và Công nghệ Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Go to top