THÔNG BÁO CÔNG TÁC CÁN BỘ, KIỆN TOÀN CÁC BAN CHỈ ĐẠO VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TẾT MẬU TUẤT 2018

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY - BAN TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ ĐÀO TẠO THÔNG BÁO:

 

1.Công tác cán bộ trong tháng 12/2017:

- Quyết định sô 577/QĐ-CNT ngày 08/12/2017 v/v Bổ nhiệm ông Lê Văn Lộc giữ chức Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển CNTT Hậu Giang. (Chi tiết xem Tại đây)

- Quyết định số 579/QĐ-CNT ngày 08/12/2017 v/v bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư và Thương mại.(Chi tiết xem Tại đây)

 

2. Kiện toàn các Ban chỉ đạo

-Quyết định số 499/QĐ-CNT ngày 15/9/2017 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng,chống tham nhũng TCT CNTT. (Chi tiết xem Tại đây)

-Quyết định số 592/QĐ-CNT ngày 19/12/2017 về việc kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo Triển lãm Vietship 2018 và Ban Tổ chức Triển lãm Vietship 2018. (Chi tiết xem Tại đây)

-Quyết định số 594/QĐ-CNT ngày 19/12/2017về việc thành lập Ban chỉ đạo Hội nghị tổng kết năm 2017 và Hội nghị người lao động năm 2018 của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy. (Chi tiết xem Tại đây)

-Quyết định số 596/QĐ-CNT ngày 19/12/2017 về việc thành lập Tổ công tác kiểm duyệt hồ sơ tổ chức Hội nghị người lao động Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy năm 2018. (Chi tiết xem Tại đây)

 

3.Công tác chuẩn bị tết Mậu Tuất 2018

- Quyết định số 606/QĐ-CNT ngày 25/12/2017về việc thành lập Ban chỉ đạo đón Tết Mậu Tuất 2018 của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy. (Chi tiết xem Tại đây)

-Văn bản số 2316/CNT-TCNS ngày 15/12/2017 của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy về việc tổ chức đón tết Mậu Tuấn 2018. (Chi tiết xem Tại đây)

 

 

Các bài viết khác

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CỦA CÔNG TY VSP LẦN THỨ 3

Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (lần thứ 3) Công ty VSP

Công bố thông tin: Thồng báo mời họp lần thứ 3 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Vận tải biển và bất động sản Việt Hải(VSP)

Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN - MỜI HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY VSP LẦN THỨ II

CÔNG BỐ THÔNG TIN - BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY VSP LẦN THỨ I

CÔNG BỐ THÔNG TIN - MỜI HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY VSP LẦN THỨ I

Công bố thông tin: Về việc ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải biển và bất động sản do cổ đông triệu tập

CÔNG BỐ THÔNG TIN: VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 DO CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022 DO CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP

CÔNG BỐ THÔNG TIN (VỀ VIỆC LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG DO CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP)

THÔNG BÁO: về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 do cổ đông triệu tập

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Thông báo việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá

Go to top