THÔNG BÁO MỜI THẦU

Ngày 19/3/2012, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) ra Thông báo Mời thầu số 819/CNT-KDTM về Cung cấp vật tư cho gói thiết bị Van và Điện phục vụ đóng tàu. Dưới đây là toàn văn về Thông báo này.
 
 

     TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
         TÀU THỦY VIỆT NAM
 
Số:        819 /CNT-KDTM
V/v:Thông báo mời thầu
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT   NAM
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
 
Hà nội, ngày  19  tháng 3 năm 2012

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

- Tên Bên mời thầu: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM

- Tên gói thầu: "Cung cấp vật tư gói Van và Điện phục vụ đóng tàu”.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển.

- Thời gian bán HSMT từ 09h00 ngày 22/3/2012 đến 09h00 ngày 29/3/2012 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT:  Ban Kinh doanh Thương mại- Tập đoàn CNTT Việt Nam, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà nội.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn Đồng).

- Địa chỉ nhận HSDT: Ban Kinh doanh Thương mại- Tập đoàn CNTT Việt Nam, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 29/3/2012.

- Bảo đảm dự thầu: 200.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng), có giá trị đến 60 ngày sau thời điểm đóng thầu.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 29/3/ 2012, tại Trụ sở Tập đoàn CNTT Việt Nam, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà nội.

Tập đoàn CNTT Việt Nam kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

TRƯƠNG VĂN TUYẾN

Go to top