Thông báo về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Cổ phần CNTT Sông Đào

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đang có nhu cầu chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Cổ phần CNTT Sông Đào, cụ thể như sau:

- Số cổ phần chuyển nhượng: 17.100 cổ phần;

- Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần;

- Giá trị cổ phần theo mệnh giá: 1.710.000.000 đồng;

- Giá khởi điểm: 1.588.751.600 đồng(Bằng chữ: Một tỷ năm trăm tám mươi tám triệu bảy trăm năm mươi mốt nghìn sáu trăm đồng.)

- Hình thức chuyển nhượng: Bán đấu giá theo quy định.

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy trân trọng thông báo./.

Go to top