Thông báo: V/v lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản

THÔNG BÁO

V/v lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản

 

Công ty Cổ phần Thép Vân Thái Vinashin có nhu cầu tìm hiểu, lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản để thực hiện thủ tục bán/thanh lý các tài sản, cụ thể như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản:

+ Tài sản là máy móc thiết bị đã qua sử dụng.

+ Giá trị thẩm định giá: Giá khởi điểm bán thanh lý các tài sản Nhóm 2 – Nhóm 4 (Tài sản là máy móc thiết bị đã qua sử dụng) là 4.043.876.000 VNĐ (Bốn tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm bảy mươi sáu nghìn đồng)

Các đơn vị có đủ năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành, có nhu cầu tham gia, đề nghị liên hệ công ty theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thép Vân Thái Vinashin

Địa chỉ: 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

+ Ông Vũ Anh Tuấn – Phó giám đốc công ty

+ Bà Nguyễn Hải Vân – Kế toán trưởng Công ty,

Điện thoại: 0987.368777

Email: nguyenhaivankt@gmail.com

Thời gian nhận hồ sơ quan tâm đến hết ngày 30/7/2019.

Các bài viết khác

CÔNG BỐ THÔNG TIN: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CỦA CÔNG TY VSP LẦN THỨ 3

Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (lần thứ 3) Công ty VSP

Công bố thông tin: Thồng báo mời họp lần thứ 3 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Vận tải biển và bất động sản Việt Hải(VSP)

Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN - MỜI HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY VSP LẦN THỨ II

CÔNG BỐ THÔNG TIN - BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY VSP LẦN THỨ I

CÔNG BỐ THÔNG TIN - MỜI HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY VSP LẦN THỨ I

Công bố thông tin: Về việc ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải biển và bất động sản do cổ đông triệu tập

CÔNG BỐ THÔNG TIN: VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 DO CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022 DO CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP

CÔNG BỐ THÔNG TIN (VỀ VIỆC LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG DO CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP)

THÔNG BÁO: về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 do cổ đông triệu tập

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Thông báo việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá

Thông báo về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Cổ phần CNTT Sông Đào

Go to top