Thông báo việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy thông báo việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá phần vốn góp của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Cổ phần CNTT Sông Đào, cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản/cổ phần đấu giá:

1.1. Tên đơn vị: Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy;

1.2. Địa chỉ: số 172 Ngọc Khánh – Quận Ba Đình – Hà Nội.

2. Tên cổ phần bán đấu giá:

- Tên cổ phần: Cổ phần của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Cổ phần CNTT Sông Đào;

- Số cổ phần chuyển nhượng: 17.100 cổ phần;

- Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần;

- Giá trị cổ phần theo mệnh giá: 1.710.000.000 đồng.

3. Tổng giá khởi điểm1.588.751.600 đồng(Bằng chữ: Một tỷ năm trăm tám mươi tám triệu bảy trăm năm mươi mốt nghìn sáu trăm đồng.)

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, bao gồm:

4.1. Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng tại Hà Nội, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp doanh nghiệp.

4.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

4.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Là tổ chức bán đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên; có tối thiểu 03 Hợp đồng bán đấu giá tài sản thành công trong thời hạn 01 năm gần nhất (ưu tiên đơn vị đã tổ chức đấu giá thành công chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp doanh nghiệp).

4.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp với quy định của pháp luật.

4.5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

5.1. Thời gian nhận hồ sơ: 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (trong giờ hành chính).

5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Tổng công ty công nghiệp tàu thủy

Địa chỉ: số 172 Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội (Số điện thoại: 024.3711212).

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn).

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy thông báo để các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp biết và đăng ký./.

Các bài viết khác

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CỦA CÔNG TY VSP LẦN THỨ 3

Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (lần thứ 3) Công ty VSP

Công bố thông tin: Thồng báo mời họp lần thứ 3 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Vận tải biển và bất động sản Việt Hải(VSP)

Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN - MỜI HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY VSP LẦN THỨ II

CÔNG BỐ THÔNG TIN - BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY VSP LẦN THỨ I

CÔNG BỐ THÔNG TIN - MỜI HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY VSP LẦN THỨ I

Công bố thông tin: Về việc ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải biển và bất động sản do cổ đông triệu tập

CÔNG BỐ THÔNG TIN: VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 DO CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022 DO CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP

CÔNG BỐ THÔNG TIN (VỀ VIỆC LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG DO CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP)

THÔNG BÁO: về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 do cổ đông triệu tập

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Thông báo về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Cổ phần CNTT Sông Đào

Go to top