Tin tức

 • Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy thông báo việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá phần vốn góp của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Cổ phần CNTT Sông Đào

  10/21/2019 9:13:22 AM

  Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy thông báo việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá phần vốn góp của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Cổ phần CNTT Sông Đào, cụ thể như sau: 1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản/cổ phần đấu giá: 1.1. Tên đơn vị: Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy; 1.2. Địa chỉ: số 172 Ngọc Khánh – Quận Ba Đình – Hà Nội. 2. Tên cổ phần bán đấu giá: - Tên cổ phần: Cổ phần của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Cổ phần CNTT Sông Đào; - Số cổ phần chuyển nhượng: 17.100 cổ phần; - Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần; - Giá trị cổ phần theo mệnh giá: 1.710.000.000 đồng. 3. Tổng giá khởi điểm: 1.588.751.600 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm tám mươi tám triệu bảy trăm năm mươi mốt nghìn sáu trăm đồng.) 4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, bao gồm: 4.1. Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng tại Hà Nội, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp doanh nghiệp. 4.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. 4.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Là tổ chức bán đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên; có tối thiểu 03 Hợp đồng bán đấu giá tài sản thành công trong thời hạn 01 năm gần nhất (ưu tiên đơn vị đã tổ chức đấu giá thành công chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp doanh nghiệp). 4.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp với quy định của pháp luật. 4.5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố. 5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 5.1. Thời gian nhận hồ sơ: 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (trong giờ hành chính). 5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Địa chỉ: số 172 Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội (Số điện thoại: 024.3711212). Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn). Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy thông báo để các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp biết và đăng ký./.

  Chi tiết
 • Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy thông báo việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá phần vốn góp của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Cổ phần CNTT Sông Đào

  10/21/2019 9:10:19 AM

  Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy thông báo việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá phần vốn góp của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Cổ phần CNTT Sông Đào, cụ thể như sau: 1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản/cổ phần đấu giá: 1.1. Tên đơn vị: Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy; 1.2. Địa chỉ: số 172 Ngọc Khánh – Quận Ba Đình – Hà Nội. 2. Tên cổ phần bán đấu giá: - Tên cổ phần: Cổ phần của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Cổ phần CNTT Sông Đào; - Số cổ phần chuyển nhượng: 17.100 cổ phần; - Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần; - Giá trị cổ phần theo mệnh giá: 1.710.000.000 đồng. 3. Tổng giá khởi điểm: 1.588.751.600 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm tám mươi tám triệu bảy trăm năm mươi mốt nghìn sáu trăm đồng.) 4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, bao gồm: 4.1. Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng tại Hà Nội, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp doanh nghiệp. 4.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. 4.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Là tổ chức bán đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên; có tối thiểu 03 Hợp đồng bán đấu giá tài sản thành công trong thời hạn 01 năm gần nhất (ưu tiên đơn vị đã tổ chức đấu giá thành công chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp doanh nghiệp). 4.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp với quy định của pháp luật. 4.5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố. 5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 5.1. Thời gian nhận hồ sơ: 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (trong giờ hành chính). 5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Địa chỉ: số 172 Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội (Số điện thoại: 024.3711212). Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn). Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy thông báo để các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp biết và đăng ký./.

  Chi tiết
 • Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy thông báo việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá phần vốn góp của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Cổ phần CNTT Sông Đào

  10/21/2019 9:09:16 AM

  Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy thông báo việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá phần vốn góp của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Cổ phần CNTT Sông Đào, cụ thể như sau: 1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản/cổ phần đấu giá: 1.1. Tên đơn vị: Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy; 1.2. Địa chỉ: số 172 Ngọc Khánh – Quận Ba Đình – Hà Nội. 2. Tên cổ phần bán đấu giá: - Tên cổ phần: Cổ phần của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Cổ phần CNTT Sông Đào; - Số cổ phần chuyển nhượng: 17.100 cổ phần; - Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần; - Giá trị cổ phần theo mệnh giá: 1.710.000.000 đồng. 3. Tổng giá khởi điểm: 1.588.751.600 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm tám mươi tám triệu bảy trăm năm mươi mốt nghìn sáu trăm đồng.) 4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, bao gồm: 4.1. Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng tại Hà Nội, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp doanh nghiệp. 4.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. 4.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Là tổ chức bán đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên; có tối thiểu 03 Hợp đồng bán đấu giá tài sản thành công trong thời hạn 01 năm gần nhất (ưu tiên đơn vị đã tổ chức đấu giá thành công chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp doanh nghiệp). 4.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp với quy định của pháp luật. 4.5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố. 5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 5.1. Thời gian nhận hồ sơ: 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (trong giờ hành chính). 5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Địa chỉ: số 172 Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội (Số điện thoại: 024.3711212). Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn). Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy thông báo để các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp biết và đăng ký./.

  Chi tiết
 • Thông báo về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Cổ phần CNTT Sông Đào

  10/21/2019 8:57:44 AM

  Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đang có nhu cầu chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Cổ phần CNTT Sông Đào, cụ thể như sau: - Số cổ phần chuyển nhượng: 17.100 cổ phần; - Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần; - Giá trị cổ phần theo mệnh giá: 1.710.000.000 đồng; - Giá khởi điểm: 1.588.751.600 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm tám mươi tám triệu bảy trăm năm mươi mốt nghìn sáu trăm đồng.) - Hình thức chuyển nhượng: Bán đấu giá theo quy định. Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy trân trọng thông báo./.

  Chi tiết
 • Thư hoãn tổ chức triển lãm Vietship 2020

  8/21/2019 9:44:54 AM

  Kính gửi các quý khách hàng và đối tác, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) trân trọng cảm ơn các quý khách hàng, các đối tác đã luôn tham gia và nhiệt tình ủng hộ chúng tôi trong các kỳ triển lãm quốc tế về Công nghệ Đóng tàu, hàng hải và công trình biển – Vietship do SBIC tổ chức.

  Chi tiết
 • Hội nghị sơ kết công tác Đoàn & phong trào thanh niên giữa nhiệm kỳ 2017-2022

  7/19/2019 12:05:27 PM

  Sáng ngày 6/7/2019 Đoàn cơ sở Hyundai - Vinashin đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022.Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Đức Tú - UVBTV TW Đoàn, UVBCH Đảng bộ, Bí Thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí Trần Thị Ngọc Chi - Bí thư Đoàn tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.  Về phía Lãnh đạo Công ty Hyundai Vinashin có đồng chí Lê Văn Toàn - Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc, Chủ tịch Công Đoàn cùng 36 Đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 600 Đoàn viên, thanh niên tham dự hội nghị. Đồng chí Vũ Đức Tú - UVBTV TW Đoàn,  Bí Thư Đoàn Khối phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị

  Chi tiết
 • Thông báo: V/v lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản

  7/19/2019 11:34:02 AM
 • Tổ chức chuyến du lịch Hàn Quốc cho CNV có thành tích xuất sắc

  4/24/2019 9:54:54 AM

  Từ ngày 14/4 đến ngày 19/4/2019, Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai-Vinashin đã tổ chức chuyến du lịch Hàn Quốc cho 34 CNV trong đó 30 CNV đạt thành tích xuất sắc trong công tác (có kết quả xếp loại tốt lần II/2017 và lần I/2018) và 4 công nhân đạt giải nhất trong Hội thi tay nghề giỏi năm 2018. Chuyến đi kéo dài 6 ngày 5 đêm.

  Chi tiết

Thông tin doanh nghiệp

SBIC là một công ty nhà nuốc lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực đóng tàu

Chi tiết

Lịch sử sơ lược

Ngày 31 tháng 01 năm 1996 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 69/TTg

Chi tiết

Lịch công tác tuần

Chi tiết
Go to top