CÔNG BỐ THÔNG TIN - MỜI HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY VSP LẦN THỨ I

 

 

 

CÁC TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CỦA VSP

1. Công văn công bố thông tin. Tải về: /upload/files/1_%20Cty%20Viet%20Hai%20-%20CV506.pdf

2. Thư mời họp. Tải về: /upload/files/2_%20Cty%20Viet%20Hai%20-%20Th%C6%B0%20Moi%20hop.pdf

3. Giấy xác nhận tham dự - ủy quyền tham dự. Tải về: /upload/files/3_%20Cty%20Viet%20Hai%20-%20Giay%20xac%20nhan%20tham%20du-uy%20quyen%20tham%20du.pdf

4. Văn bản đề xuất. Tải về: /upload/files/4_%20Cty%20Viet%20Hai%20-%20Van%20ban%20de%20xuat.pdf

5. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường. Tải về: /upload/files/5_%20Cty%20Viet%20Hai%20-%20Chuong%20trinh%20DHDCD%20bat%20thuong.pdf

6. Điều lệ năm 2011. Tải về: /upload/files/6.%20Cty%20Viet%20Hai%20-%20Dieu%20le%20nam%202011.pdf

7. Dự thảo quy chế tổ chức đại hội. Tải về: /upload/files/7_%20Cty%20Viet%20Hai%20-%20Du%20thao%20Quy%20che%20to%20chuc%20Dai%20hoi.pdf

8. Thông báo. Tải về: /upload/files/8_%20Cty%20Viet%20Hai%20-%20CV%20505%20-%20Thong%20bao.pdf

9. Đơn ứng cử. Tải về: /upload/files/9_%20Cty%20Viet%20Hai%20-%20Don%20ung%20cu.pdf

10. Đơn đề cử. Tải về: /upload/files/10_%20Cty%20Viet%20Hai%20-%20Don%20de%20cu.pdf

11. Biên bản họp nhóm. Tải về: /upload/files/11_%20Cty%20Viet%20Hai%20-%20Bien%20ban%20hop%20nhom.pdf

12. Bản thông tin cá nhân. Tải về/upload/files/12_%20Cty%20Viet%20Hai%20-%20Ban%20thong%20tin%20ca%20nhan.pdf

13. Dự thảo quy chế bầu cử. Tải về: /upload/files/13_%20Cty%20Viet%20Hai%20-%20Du%20thao%20Quy%20che%20bau%20cu.pdf

14. Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT. Tải về: /upload/files/14_%20Cty%20Viet%20Hai%20-%20To%20trinh%20Mien%20nhiem%20TV%20HDQT.pdf

15. Đơn xin từ nhiệm. Tải về: /upload/files/15_%20Cty%20Viet%20Hai%20-%20Don%20xin%20tu%20nhiem.pdf

16. Tờ trình sửa đổi điểu lề của Công ty VSP. Tải về: /upload/files/16_%20Cty%20Viet%20Hai%20-%20To%20trinh%20sua%20doi%20dieu%20le%20caa%20Cty%20VSP.pdf

17. Thẻ biểu quyết. Tải về:/upload/files/17_%20Cty%20Viet%20Hai%20-%20The%20bieu%20quyet.pdf

18. Phiếu bầu Thành viên HĐTV. Tải về: /upload/files/18_%20Cty%20Viet%20Hai%20-%20Phieu%20bau%20TV%20HDTV.pdf

19. Dự thảo nghị quyết. Tải về:/upload/files/19_%20Cty%20Viet%20Hai%20-%20Du%20thao%20Nghi%20Quyet.pdf

20. Báo cáo đề cử ứng cử TVHDQT VSP /upload/files/230522_VSP_Bao%20cao%20de%20cu%20ung%20cu%20TVH%C4%90QT%20VSP.pdf

21. Bản kiểm tra tư cách cổ đông /upload/files/Cty%20VSP_169_Q%C4%90-CNT_170522_TL%20Ban%20tu%20cach%20co%20dong.pdf

22. Thông tin cá nhân bà Phạm Thị Mai Hiên /upload/files/VSP_Thong%20tin%20ca%20nhan_Ba%20Hien.pdf

23. Thông tin cá nhân ông Lê Thanh Quang /upload/files/VSP_Thong%20tin%20ca%20nhan_Ong%20Quang.pdf

24. Đề cử  và giới thiệu nhân sự để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022 /upload/files/250322_VSP_174%20Gioi%20thieu%20chu%20toa%20VSP.pdf

25. Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. /upload/files/VSP_604_CNT-TB_240522_Cong%20bo%20TT%20lan%202.pdf

26. Biên bản ghi nhận cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 - Triệu tập lần thứ 1 /upload/files/VSP_BB%20ghi%20nhan%20ngay%20230522.pdf

 

Các bài viết khác

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CỦA CÔNG TY VSP LẦN THỨ 3

Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (lần thứ 3) Công ty VSP

Công bố thông tin: Thồng báo mời họp lần thứ 3 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Vận tải biển và bất động sản Việt Hải(VSP)

Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN - MỜI HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY VSP LẦN THỨ II

CÔNG BỐ THÔNG TIN - BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY VSP LẦN THỨ I

Công bố thông tin: Về việc ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải biển và bất động sản do cổ đông triệu tập

CÔNG BỐ THÔNG TIN: VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 DO CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022 DO CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP

CÔNG BỐ THÔNG TIN (VỀ VIỆC LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG DO CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP)

THÔNG BÁO: về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 do cổ đông triệu tập

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Thông báo việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá

Thông báo về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Cổ phần CNTT Sông Đào

Go to top