Văn bản hướng dẫn của Bộ/Ngành

STT Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 THÔNG TƯ 39/2024/TT-BTC: Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá 19/6/2024
2 THÔNG TƯ 34/2024/TT-BTC: Quy định về thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá 19/6/2024
3 THÔNG TƯ 32/2024/TT-BTC: Ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thu thập và phân tích thông tin về tài sản thẩm định giá 19/6/2024
4 THÔNG TƯ 30/2024/TT-BTC: Ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam 19/6/2024
5 Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiêu cực 11/4/2024
6 Phụ lục: QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải kỳ 2019-2023 27/2/2024
7 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải kỳ 2019-2023 27/2/2024
8 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 27/2/2024
9 Thông tư Hướng dẫn thi hành Điều 55 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án 27/2/2024
10 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 27/2/2024
11 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 15/11/2023
12 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 15/11/2023
13 Quyết định về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Công đoàn Việt Nam 15/11/2023
14 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 15/11/2023
15 Quyết định về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước của Đảng 15/11/2023
16 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải 15/11/2023
17 LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ, Luật số 10/2022/QH15 15/11/2023
18 Nghị định Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung 12/10/2023
19 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra, số 43/2023/NĐ-CP 12/10/2023
20 Luật thanh tra số: 11/2022/QH15 12/10/2023
Go to top