Văn bản hướng dẫn SBIC

STT Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 Báo cáo tổng kết thi hành luật kế toán 2015 29/8/2022
2 Cung câp tài liệu phục vụ KTTNN 28/6/2021
3 Mẫu Quy chế tài chính đơn vị TNHH MTV 11/1/2021
4 Hồ sơ bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác 26/10/2018
5 CV 4056 ngày 17-4-2017 Bộ GTVT hướng dẫn quy hoạch 30/10/2017
6 Công văn số 33-TCCB-BGTVT về quy hoạch cán bộ 30/10/2017
7 Danh sach cac Nha cung cap duoc phe duyet _ SBIC 10/3/2015
8 Phụ lục quy chế cử người đại diện 22/12/2014
9 Quy chế cử người đại diện 2014 22/12/2014
10 TCCS 01.2014 Tiêu chuẩn Kết cấu thân tàu 13/5/2014
11 TCCS 02.2014 Tiêu chuẩn Thiết bị thân tàu 13/5/2014
12 TCCS 03.2014 Tiêu chuẩn Sơn thân tàu 13/5/2014
13 Giải thích hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ 27/8/2011
14 Biểu mẫu báo cáo năm 27/8/2011
15 Biểu mẫu báo cáo 6 tháng 27/8/2011
16 Biểu mẫu báo cáo quý 27/8/2011
17 Biểu mẫu báo cáo tháng 27/8/2011
18 Hệ Thống biểu mẫu 27/8/2011
19 Thong tu 04-2011-TTBKHDT_31_3_2011_Quy dinh he thong bieu mau bao cao thong ke co so ap dung doi voi doanh nghiep nha nuoc... 27/8/2011
20 Quyet dinh so 77_2010_QD_TTG_Ban hanh che do bao cao thong ke co so ap dung doi voi doanh nghiep nha nuoc 26/8/2011
Go to top