Văn bản hướng dẫn SBIC

STT Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 CV 4056 ngày 17-4-2017 Bộ GTVT hướng dẫn quy hoạch 30/10/2017
2 Công văn số 33-TCCB-BGTVT về quy hoạch cán bộ 30/10/2017
3 Danh sach cac Nha cung cap duoc phe duyet _ SBIC 10/3/2015
4 Phụ lục quy chế cử người đại diện 22/12/2014
5 Quy chế cử người đại diện 2014 22/12/2014
6 TCCS 01.2014 Tiêu chuẩn Kết cấu thân tàu 13/5/2014
7 TCCS 02.2014 Tiêu chuẩn Thiết bị thân tàu 13/5/2014
8 TCCS 03.2014 Tiêu chuẩn Sơn thân tàu 13/5/2014
9 Giải thích hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ 27/8/2011
10 Biểu mẫu báo cáo năm 27/8/2011
11 Biểu mẫu báo cáo 6 tháng 27/8/2011
12 Biểu mẫu báo cáo quý 27/8/2011
13 Biểu mẫu báo cáo tháng 27/8/2011
14 Hệ Thống biểu mẫu 27/8/2011
15 Thong tu 04-2011-TTBKHDT_31_3_2011_Quy dinh he thong bieu mau bao cao thong ke co so ap dung doi voi doanh nghiep nha nuoc... 27/8/2011
16 Quyet dinh so 77_2010_QD_TTG_Ban hanh che do bao cao thong ke co so ap dung doi voi doanh nghiep nha nuoc 26/8/2011
17 Quyết định 1867/QĐ-TTg về việc ông Nguyễn Hồng Trường thôi giữ chức kiêm Chủ tịch Vinashin 12/1/2011
18 Quyết định 1868/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Sự làm chủ tịch Vinashin 12/1/2011
Go to top