Văn bản hướng dẫn SBIC

STT Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 Biểu mẫu báo cáo 6 tháng 27/8/2011
2 Biểu mẫu báo cáo quý 27/8/2011
3 Biểu mẫu báo cáo tháng 27/8/2011
4 Hệ Thống biểu mẫu 27/8/2011
5 Thong tu 04-2011-TTBKHDT_31_3_2011_Quy dinh he thong bieu mau bao cao thong ke co so ap dung doi voi doanh nghiep nha nuoc... 27/8/2011
6 Quyet dinh so 77_2010_QD_TTG_Ban hanh che do bao cao thong ke co so ap dung doi voi doanh nghiep nha nuoc 26/8/2011
7 Quyết định 1867/QĐ-TTg về việc ông Nguyễn Hồng Trường thôi giữ chức kiêm Chủ tịch Vinashin 12/1/2011
8 Quyết định 1868/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Sự làm chủ tịch Vinashin 12/1/2011
Go to top