Văn bản hướng dẫn của Bộ/Ngành

STT Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiêu cực 11/4/2024
2 Phụ lục: QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải kỳ 2019-2023 27/2/2024
3 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải kỳ 2019-2023 27/2/2024
4 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 27/2/2024
5 Thông tư Hướng dẫn thi hành Điều 55 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án 27/2/2024
6 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 27/2/2024
7 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 15/11/2023
8 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 15/11/2023
9 Quyết định về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Công đoàn Việt Nam 15/11/2023
10 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 15/11/2023
11 Quyết định về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước của Đảng 15/11/2023
12 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải 15/11/2023
13 LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ, Luật số 10/2022/QH15 15/11/2023
14 Nghị định Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung 12/10/2023
15 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra, số 43/2023/NĐ-CP 12/10/2023
16 Luật thanh tra số: 11/2022/QH15 12/10/2023
17 Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo 14/8/2023
18 Luật phòng thủ dân sự 14/8/2023
19 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước. 14/8/2023
20 Nghị định 13/2023/NĐ-CP Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân 24/7/2023
Go to top