Văn bản hướng dẫn của Bộ/Ngành

STT Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo 14/8/2023
2 Luật phòng thủ dân sự 14/8/2023
3 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước. 14/8/2023
4 Nghị định 13/2023/NĐ-CP Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân 24/7/2023
5 Luật số: 104/2016/QH13 Luật cận thông tin 24/7/2023
6 Nghị định 13/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin 24/7/2023
7 Nghi định số 43/2023/ND-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi thành Luật Thanh tra 12/7/2023
8 V/v triển khai thực hiện Nghi định số 43/2023/ND-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi thành Luật Thanh tra 12/7/2023
9 NGHỊ ĐỊNH: Quy đinh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 26/5/2023
10 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN CÁC DOANH NGHIỆP DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI LÀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 19/5/2023
11 Lấy ý kiến về việc lập đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế TNDN sửa đổi 23/3/2023
12 Triển khia thông tư 67/2022/TT-BTC 22/11/2022
13 Công văn số 14220-BGTVT-TCCB vv triên khai NĐ số 141.2017.ND-CP của Chính Phủ 15/1/2018
14 Nghị định số 141.2017.ND-CP 15/1/2018
15 Hướng dẫn số 15-HD-BTCTW-2012 30/10/2017
16 Hướng dẫn số 09-HD-BTCTW-2007 30/10/2017
17 Hướng dẫn số 06-HD-BTCTW-2017 30/10/2017
18 Thong tu so 27.2016.TT.BLÐTBXH 26/12/2016
19 Thong tu so 17-2015-TT-BLDTBXH ngay 22-4-2015 5/6/2015
20 Thong tu so 15-2015-TT-BLDTBXH ngay 30-3-2015 8/5/2015
Go to top