Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (lần thứ 3) Công ty VSP

1. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (lần thứ 3) Công ty VSP;

 

2. Báo cáo Kết quả đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT Công ty VSP;

3. Quyết định số 169/QĐ-CNT ngày 17/5/2022 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy về việc thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty CP Vận tải biển và bất động sản Việt Hải;

4. Quyết định số 174/QĐ-CNT ngày 19/5/2022 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy về việc đề cử và giới thiệu nhân sự để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty CP Vận tải biển và bất động sản Việt Hải;

5. Bản Thông tin cá nhân/Sơ yếu lý lịch của bà Phạm Thị Mai Hiên

6. Bản Thông tin cá nhân/Sơ yếu lý lịch của ông Lê Thanh Quang

7. Bản Thông tin cá nhân/Sơ yếu lý lịch của và bà Nguyễn Thị Bích.

 

Các bài viết khác

CÔNG BỐ THÔNG TIN: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CỦA CÔNG TY VSP LẦN THỨ 3

Công bố thông tin: Thồng báo mời họp lần thứ 3 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Vận tải biển và bất động sản Việt Hải(VSP)

Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN - MỜI HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY VSP LẦN THỨ II

CÔNG BỐ THÔNG TIN - BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY VSP LẦN THỨ I

CÔNG BỐ THÔNG TIN - MỜI HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY VSP LẦN THỨ I

Công bố thông tin: Về việc ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải biển và bất động sản do cổ đông triệu tập

CÔNG BỐ THÔNG TIN: VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 DO CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022 DO CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP

CÔNG BỐ THÔNG TIN (VỀ VIỆC LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG DO CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP)

THÔNG BÁO: về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 do cổ đông triệu tập

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Thông báo việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá

Thông báo về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Cổ phần CNTT Sông Đào

Thông báo: V/v lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản

Go to top