Bộ GTVT quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7

Sáng nay (15/5), Bộ GTVT đã tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 đến lãnh đạo chủ chốt Bộ GTVT và các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đã chủ trì và trực tiếp truyền đạt các nội dung quan trọng.

Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể
quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7/5 đến ngày 12/5/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ bảy khóa XII để thảo luận, cho ý kiến về: Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung cơ bản các văn kiện sau: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, với Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, trên cơ sở mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, Trung ương đã xác định hai trọng tâm và năm đột phá để thực hiện đồng bộ tám nhiệm vụ giải pháp. Trung ương yêu cầu phải có phương pháp đánh giá cán bộ một cách khách quan, chính xác; có cơ chế tạo động lực, đổi mới sáng tạo, rèn luyện qua thực tiễn và đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương, họ hàng trong công tác cán bộ. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để đấu tranh ngăn chặn sự tha hóa quyền lực trong bộ máy công quyền, sự suy thoái, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên để củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Áp dụng vào công tác cán bộ, nhân sự Bộ GTVT, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể gợi ý một số giải pháp cụ thể. Đặc biệt trong quy hoạch, cơ cấu cán bộ, cần chú ý đào tạo, bổ nhiệm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, kể cả cấp trưởng.

Với Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, có các giải pháp cho từng giai đoạn. Trong đó, bên cạnh các giải pháp về các đơn vị khối giáo dục, bệnh viện… dần tiến tới tự chủ về tài chính, cần có giải pháp về tạo cơ chế, tinh gọn đầu mối, giảm biên chế… để nâng cao năng suất lao động và tiền lương. Việc trả lương không cào bằng hay chỉ theo thời gian công tác mà theo trách nhiệm, năng lực và mức độ hoàn thành công việc.

Với Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, xác định rõ mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của việc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trong từng giai đoạn, Trung ương nhấn mạnh, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ quan trọng, trong đó kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển và phải đặt trong mối tương quan với đổi mới, phát triển các chính sách xã hội khác, nhất là chế độ tiền lương, thu nhập, trợ giúp xã hội để mọi công dân đều được bảo đảm an sinh xã hội. Trung ương thống nhất cần dành quỹ cho bảo trợ xã hội đối với các đối tượng khó khăn như người già neo đơn…; Đổi mới quy định về đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có tỷ lệ đóng giữa doanh nghiệp và người lao động; Khuyến khích đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, đóng bổ sung như đóng kéo dài thời gian đóng theo quy định…

H.N

Go to top