Giới thiệu chung

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (sau đây gọi là Tổng công ty) trên cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ và một số đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

1. Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, Điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Công ty mẹ - Tổng công ty:

- Tên gọi: TNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

- Tên giao dịch quốc tế: SHIPBUILDING INDUSTRY CORPORATION

- Tên tiếng Anh rút gọn: Shipbuilding Industries

- Tên viết tắt: SBIC

Go to top