LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

 

Ngày 31 tháng 01 năm 1996 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 69/TTg về việc thành lập Tổng công ty Công nghiệp đóng tàu Việt Nam trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị đóng và sửa chữa tàu do Bộ Giao thông vận tải và một số bộ, địa phương đang quản lý nhằm mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước..

Ngày 07 tháng 2 năm 1996, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 94/TTg về việc đổi tên Tổng công ty Công nghiệp đóng tàu Việt Nam thành Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Ngày 02 tháng 11 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1420/QĐ- TTg về việc phê duyệt đề án phát triển Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam giai đoạn 2001- 2010,

Ngày 11 tháng 11 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1055/QĐ-TTg về quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam đến năm 2010 trong đó xác định rõ mục tiêu: “Xây dựng phát triển ngành Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước, củng cố an ninh quốc phòng; đồng thời đáp ứng được yêu cầu phát triển đổi mới cơ cấu đội tàu quốc gia và có sản phẩm tàu thuỷ xuất khẩu ra nước ngoài, phấn đấu đến năm 2010 đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nền công nghiệp tàu thuỷ phát triển vào loại trung bình tiên tiến trong khu vực”.

Ngày 18 tháng 04 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 60/2003/QĐ-TTg về việc thí điểm Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con với mục tiêu nhằm đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện liên kết và phát huy năng lực các doanh nghiệp thành viên để phát triển ngành công nghiệp tàu thuỷ.

Ngày 15 tháng 5 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số: 103/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Ngày 15 tháng 5 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số: 104/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại cơ quan quản lý, điều hành và các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam.

Ngày 18 tháng 11 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2108/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam nhằm sớm ổn định sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, từng bước củng cố uy tín, thương hiệu, giảm lỗ, có lãi, trả được nợ, tích lũy và phát triển. Tập trung vào 03 lĩnh vực chính: công nghiệp đóng và sửa chữa tàu biển với quy mô phù hợp; công nghiệp phụ trợ phục vụ cho việc đóng và sửa chữa tàu biển; đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân công nghiệp tàu biển. Xây dựng Tập đoàn làm nòng cốt của ngành công nghiệp đóng và sửa chữa tàu biển là ngành mũi nhọn để phát triển kinh tế hàng hải và thực hiện chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ngày 26 tháng 7 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định  số 1224/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tiếp tục tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;

Ngày 21 tháng 10 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký Quyết định số 3287/QĐ-BGTVT thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy trên cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ và một số đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

 

Go to top