Văn bản hướng dẫn của Bộ/Nghành

STT Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 Lấy ý kiến về việc lập đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế TNDN sửa đổi 23/3/2023
2 Triển khia thông tư 67/2022/TT-BTC 22/11/2022
3 Công văn số 14220-BGTVT-TCCB vv triên khai NĐ số 141.2017.ND-CP của Chính Phủ 15/1/2018
4 Nghị định số 141.2017.ND-CP 15/1/2018
5 Hướng dẫn số 15-HD-BTCTW-2012 30/10/2017
6 Hướng dẫn số 09-HD-BTCTW-2007 30/10/2017
7 Hướng dẫn số 06-HD-BTCTW-2017 30/10/2017
8 Thong tu so 27.2016.TT.BLÐTBXH 26/12/2016
9 Thong tu so 17-2015-TT-BLDTBXH ngay 22-4-2015 5/6/2015
10 Thong tu so 15-2015-TT-BLDTBXH ngay 30-3-2015 8/5/2015
11 ND 05-2015-ND-CP Quy định một số nội dung của BLLĐ 4/3/2015
12 Quyết định 251/QÐ-CHHVN - Cục Hàng hải Việt Nam về việc Công bố Tiêu chuẩn Cơ sở 13/5/2014
13 Luật hàng hải Việt Nam 2005 21/6/2010
Go to top