Văn bản hướng dẫn của Bộ/Ngành

STT Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 15/11/2023
2 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 15/11/2023
3 Quyết định về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Công đoàn Việt Nam 15/11/2023
4 Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 15/11/2023
5 Quyết định về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước của Đảng 15/11/2023
6 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải 15/11/2023
7 LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ, Luật số 10/2022/QH15 15/11/2023
8 Nghị định Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung 12/10/2023
9 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra, số 43/2023/NĐ-CP 12/10/2023
10 Luật thanh tra số: 11/2022/QH15 12/10/2023
11 Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo 14/8/2023
12 Luật phòng thủ dân sự 14/8/2023
13 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước. 14/8/2023
14 Nghị định 13/2023/NĐ-CP Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân 24/7/2023
15 Luật số: 104/2016/QH13 Luật cận thông tin 24/7/2023
16 Nghị định 13/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin 24/7/2023
17 Nghi định số 43/2023/ND-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi thành Luật Thanh tra 12/7/2023
18 V/v triển khai thực hiện Nghi định số 43/2023/ND-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi thành Luật Thanh tra 12/7/2023
19 NGHỊ ĐỊNH: Quy đinh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 26/5/2023
20 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN CÁC DOANH NGHIỆP DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI LÀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 19/5/2023
Go to top