ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY CNTT (SBIC): ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC, BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI

Sáng ngày 02/7/2021, tại Nam Định, Đảng uỷ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.

Dự Lễ khai giảng có các đồng chí đại diện các ban: Tổ chức cán bộ, Tuyên giáo - Đoàn thể, Kiểm tra – kiểm soát, Văn phòng Tổng công ty cùng 20 đảng viên mới đến từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty CNTT phía Bắc.

Tại Lễ khai giảng, đồng chí Ngô Tùng Lâm – Phó Bí thư Thường trực ĐU Tổng công ty dự và phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2021.

Phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận cho Đảng viên mới, đồng chí Ngô Tùng Lâm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty nhấn mạnh, lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2021. Nhằm giúp các đảng viên mới nắm đươc và hiểu rõ những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay cũng như thời gian tới; về nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới có những quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; nêu cao ý chí tự học, tự nghiên cứu, tích cực tham gia các phong trào ở mỗi đơn vị, địa phương, gắn việc học tập lý luận vào hoạt động thực tiễn tại đơn vị và phấn đấu xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Ngô Tùng Lâm cho biết, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, những năm qua Đảng ủy Tổng côn ty, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc luôn đặt công tác đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên nói chung, cho đảng viên mới, quần chúng ưu tú nói riêng, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định tình hình chính trị, định hướng tư tưởng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và của các cơ quan, đơn vị. 

Tại Lớp bồi dưỡng này, các đồng chí học viên còn được trang bị thêm khối lượng kiến thức nhằm giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và phương pháp công tác cho người đảng viên. Đối với các đồng chí đảng viên mới đây còn là một nội dung rất quan trọng, là điều kiện để cấp ủy các cấp xem xét chuyển đảng viên chính thức.

Để Lớp bồi dưỡng đạt kết quả tốt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu các đồng chí học viên về dự học chấp hành nghiêm túc những nội quy do Ban Tổ chức lớp học đề ra, trong lớp chú ý lắng nghe, ghi chép, tắt đt hoặc để chế độ im lặng trong quá trình học tập, nếu đồng chí nào có việc ra ngoài phải xin phép giảng viên, đặc biệt là không được vắng học mà không có lý do chính đáng.

Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra từ ngày 02 đến ngày 304/7/2021. Trong thời gian 03 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương gồm: Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương thức đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân do dân và vì dân; Đường lối chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển nền giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là những nội dung rất quan trọng, yêu cầu mỗi đồng chí đảng viên mới phải tiếp thu, quán triệt, nắm vững để nâng cao trình độ lý luận chính trị, làm cơ sở cho nhận thức và thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên của mình.

Cuối khóa bồi dưỡng, các học viên tham gia đầy đủ thời gian học tập và hoàn thành bài thu hoạch sẽ được Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng./.

                                                                            Ngọc Chi – Tuyên giáo Đoàn thể

Go to top