THÔNG BÁO BỔ NHIỆM LẠI KIỂM SOÁT VIÊN SBIC

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY - BAN TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ ĐÀO TẠO THÔNG BÁO:

 

- Quyết định số 798/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ nhiệm lại Kiểm soát viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ - SBIC (Chi tiết tại đây)

Go to top