THÔNG BÁO GIẢI THỂ BAN LUẬT VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY - BAN TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ ĐÀO TẠO THÔNG BÁO:

 

- Quyết định số 211/QĐ-CNT ngày 29/6/2018 về việc giải thể Ban Luật và Hợp tác Quốc tế thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ.

(Chi tiết xin xem Tại đây)

 

 

Go to top