THÔNG BÁO CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ TRONG QUÝ I - 2018

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY - BAN TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ ĐÀO TẠO THÔNG BÁO:

1.Bổ nhiệm, Điều động bổ nhiệm, Bổ nhiệm lại, Thôi giữ chức đối với chức danh người quản lý:

-Quyết định số 61/QĐ-CNT ngày 08/3/2018 v/v bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Toàn, Kỹ sư Vỏ tàu thủy giữ chức Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bạch Đằng. (Chi tiết xem tại đây)

-Quyết định số 62/QĐ-CNT ngày 08/3/2018 v/v bổ nhiệm lại ông Vũ Trần Thái, Cử nhân kinh tế giữ chức Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Đóng tàu Thịnh Long. (Chi tiết xem tại đây)

-Quyết định số 80/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v ông Nguyễn Quốc Thắng thôi kiêm giữ chức Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV CNTT Đồng Nai.(Chi tiết xem tại đây)

-Quyết định số 81/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v ông Nguyễn Quốc Thắng thôi giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đóng tàu 76.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 82/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thanh kiêm giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đóng tàu 76.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 83/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v ông Vũ Minh Phú thôi kiêm Quyền Chủ tịch Công ty TNHH MTV CNTT Sài Gòn.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 84/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v ông Đỗ Văn Khoa thôi kiêm Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vận tải sông biển Bắc Nam.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 85/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v bổ nhiệm ông Trần Minh Phước kiêm giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Vận tải sông biển Bắc Nam.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 86/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v điều động và bổ nhiệm bà Võ Thị Minh Thùy giữ chức Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Đóng tàu 76.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 87/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v bà Phạm Thị Nhẫn thôi giữ chức Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 88/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v điều động và bổ nhiệm ông Phạm Đức Thanh giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV CNTT Sài Gòn.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 89/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Thắng giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu 76.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 90/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v bổ nhiệm ông Tạ Văn Sơn Nhật kiêm giữ chức Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 91/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v ông Nguyễn Ngọc Hồng thôi giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV CNTT Bến Tre.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 92/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v ông Lê Hữu Lương thôi giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ điện và Xây lắp CNTT.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 93/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v bà Lương Thị Tuyết thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Cơ điện và Xây lắp CNTT.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 94/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v ông Huỳnh Minh Hùng thôi giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Tôn Liên Chiểu.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 95/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v ông Lê Minh Thành thôi kiêm giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tôn Liên Chiểu.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 99/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v ông Trần Phước Vĩnh thôi kiêm giữ chức Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Tôn Liên Chiểu.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 06/QĐ-Shimex ngày 08/3/2018 v/v bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Tố Uyên giữ chức Kế toán trưởng Công ty TNH MTV Xuất nhập khẩu vật tư tàu thủy.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 32QĐ/TCCB-LĐ ngày 26/3/2018 về công tác cán bộ (bổ nhiệm lại ông Trần Nhật Tiến giữ chức Phó giám đốc Công ty Cơ khí – Điện – Điện tử tàu thủy).(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 33QĐ/TCCB-LĐ ngày 26/3/2018 về công tác cán bộ (bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đức Duy giữ chức Phó giám đốc Công ty Cơ khí – Điện – Điện tử tàu thủy).(Chi tiết xem tại đây).

 

2.Thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác:

-Quyết định số 48/QĐ-CNT ngày 26/02/2018 v/v thôi làm Người đại diện vốn của SBIC tại Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 54/QĐ-CNT ngày 27/02/2018 v/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của SBIC tại Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 101/QĐ-CNT ngày 29/3/2018 v/v thay đổi người đại diện quản lý vốn của SBIC tại VINCO.(Chi tiết xem tại đây).

Các bài viết khác

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CỦA CÔNG TY VSP LẦN THỨ 3

Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (lần thứ 3) Công ty VSP

Công bố thông tin: Thồng báo mời họp lần thứ 3 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Vận tải biển và bất động sản Việt Hải(VSP)

Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN - MỜI HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY VSP LẦN THỨ II

CÔNG BỐ THÔNG TIN - BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY VSP LẦN THỨ I

CÔNG BỐ THÔNG TIN - MỜI HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY VSP LẦN THỨ I

Công bố thông tin: Về việc ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải biển và bất động sản do cổ đông triệu tập

CÔNG BỐ THÔNG TIN: VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 DO CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022 DO CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP

CÔNG BỐ THÔNG TIN (VỀ VIỆC LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG DO CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP)

THÔNG BÁO: về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 do cổ đông triệu tập

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Thông báo việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá

Go to top