THÔNG BÁO CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ TRONG QUÝ I - 2018

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY - BAN TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ ĐÀO TẠO THÔNG BÁO:

1.Bổ nhiệm, Điều động bổ nhiệm, Bổ nhiệm lại, Thôi giữ chức đối với chức danh người quản lý:

-Quyết định số 61/QĐ-CNT ngày 08/3/2018 v/v bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Toàn, Kỹ sư Vỏ tàu thủy giữ chức Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bạch Đằng. (Chi tiết xem tại đây)

-Quyết định số 62/QĐ-CNT ngày 08/3/2018 v/v bổ nhiệm lại ông Vũ Trần Thái, Cử nhân kinh tế giữ chức Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Đóng tàu Thịnh Long. (Chi tiết xem tại đây)

-Quyết định số 80/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v ông Nguyễn Quốc Thắng thôi kiêm giữ chức Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV CNTT Đồng Nai.(Chi tiết xem tại đây)

-Quyết định số 81/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v ông Nguyễn Quốc Thắng thôi giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đóng tàu 76.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 82/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thanh kiêm giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đóng tàu 76.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 83/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v ông Vũ Minh Phú thôi kiêm Quyền Chủ tịch Công ty TNHH MTV CNTT Sài Gòn.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 84/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v ông Đỗ Văn Khoa thôi kiêm Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vận tải sông biển Bắc Nam.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 85/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v bổ nhiệm ông Trần Minh Phước kiêm giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Vận tải sông biển Bắc Nam.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 86/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v điều động và bổ nhiệm bà Võ Thị Minh Thùy giữ chức Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Đóng tàu 76.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 87/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v bà Phạm Thị Nhẫn thôi giữ chức Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 88/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v điều động và bổ nhiệm ông Phạm Đức Thanh giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV CNTT Sài Gòn.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 89/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Thắng giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu 76.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 90/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v bổ nhiệm ông Tạ Văn Sơn Nhật kiêm giữ chức Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 91/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v ông Nguyễn Ngọc Hồng thôi giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV CNTT Bến Tre.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 92/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v ông Lê Hữu Lương thôi giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ điện và Xây lắp CNTT.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 93/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v bà Lương Thị Tuyết thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Cơ điện và Xây lắp CNTT.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 94/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v ông Huỳnh Minh Hùng thôi giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Tôn Liên Chiểu.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 95/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v ông Lê Minh Thành thôi kiêm giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tôn Liên Chiểu.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 99/QĐ-CNT ngày 27/3/2018 v/v ông Trần Phước Vĩnh thôi kiêm giữ chức Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Tôn Liên Chiểu.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 06/QĐ-Shimex ngày 08/3/2018 v/v bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Tố Uyên giữ chức Kế toán trưởng Công ty TNH MTV Xuất nhập khẩu vật tư tàu thủy.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 32QĐ/TCCB-LĐ ngày 26/3/2018 về công tác cán bộ (bổ nhiệm lại ông Trần Nhật Tiến giữ chức Phó giám đốc Công ty Cơ khí – Điện – Điện tử tàu thủy).(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 33QĐ/TCCB-LĐ ngày 26/3/2018 về công tác cán bộ (bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đức Duy giữ chức Phó giám đốc Công ty Cơ khí – Điện – Điện tử tàu thủy).(Chi tiết xem tại đây).

 

2.Thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác:

-Quyết định số 48/QĐ-CNT ngày 26/02/2018 v/v thôi làm Người đại diện vốn của SBIC tại Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 54/QĐ-CNT ngày 27/02/2018 v/v ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của SBIC tại Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm.(Chi tiết xem tại đây).

-Quyết định số 101/QĐ-CNT ngày 29/3/2018 v/v thay đổi người đại diện quản lý vốn của SBIC tại VINCO.(Chi tiết xem tại đây).

Go to top