Thành lập Hội đồng Biên tập Tạp chí Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Ngày 15/7/2011, Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đã ra Quyết định số 683/QĐ-CNT về việc Thành lập Hội đồng Biên tập Tạp chí Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Theo đó, Hội đồng biên tập gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Ngọc Sự, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn - Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Vũ Hữu Hùng, Phó tổng biên tập Tạp chí Công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Trương Văn Tuyến, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn - Ủy viên;

4. Ông Đỗ Thành Hưng, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn - Ủy viên;

5. Ông Cao Thành Đồng, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn - Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Quang Khái, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn - Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Quốc Ánh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn - Ủy viên;

8. Ông Phạm Thanh Sơn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn - Ủy viên;

9. Ông Ngô Tùng Lâm, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn - Ủy viên;

10. Ông Trần Đức Chính, Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán Tập đoàn - Ủy viên;

11. Ông Chu Đình Động, Trưởng ban Tổ chức Nhân sự và Đào tạo - Ủy viên;

12. Ông Trần Bá Thành, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Ủy viên;

13. Ông Vũ Minh Phú, Trưởng ban Kỹ thuật Sản xuất và an toàn Tập đoàn - Ủy viên;

14. Ông Lê Minh Đức, Trưởng ban Khoa học Công nghệ Tập đoàn - Ủy viên;

15. Ông Trương Hoàng Cao, Tổng giám đốc Tổng Công ty CNTT Bạch Đằng - Ủy viên;

16. Ông Đỗ Văn Thấu, Tổng giám đốc Tổng Công ty CNTT Nam Triệu - Ủy viên;

17. Ông Đinh Khắc Minh, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ tàu thủy - Ủy viên;

18. Ông Kiều Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy - Ủy viên.

Hội đồng biên tập hoạt động với nhiệm kỳ 3 năm, tư vấn cho Tổng biên tập Tạp chí Công nghiệp tàu thủy Việt Nam về các vấn đề có liên quan đến chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp nhằm xuất bản Tạp chí có chất lượng phù hợp với chủ trương, đường lối, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của Ngành đồng thời chấp hành những quy định về xuất bản theo Luật báo chí.

Hội đồng biên tập có chức năng, nhiệm vụ sau:

- Tham gia xây dựng phương hướng, kế hoạch xuất bản Tạp chí hàng năm theo yêu cầu nhiệm vụ phát triển của ngành;

- Tham mưu, mở rộng quan hệ hợp tác giữa Tạp chí với các cá nhân, các tổ chức khoa học trong nước; tham gia tổ chức các hội nghị khoa học, hội thảo chuyên đề, trao đổi thông tin khoa học quản lý công nghệ lĩnh vực công nghiệp tàu thủy;

- Tham mưu và đề xuất ý kiến nhằm thực hiện tốt chương trình đổi mới, nâng cao chất lượng tạp chí, mở rộng quy mô và số lượng phát hành đáp ứng yêu cầu của bạn đọc;

- Biên tập, nhận xét và phản biện khoa học các bài viết đăng trên Tạp chí Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;

- Các ủy viên Hội đồng biên tập có trách nhiệm tham gia viết bài (hoặc giới thiệu các cộng tác viên) tham luận những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình và góp ý xây dựng phát triển Tạp chí theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng biên tập.

Hội đồng biên tập họp toàn thể 6 tháng một lần, do Chủ tịch Hội đồng biên tập triệu tập. Ngoài họp thường kỳ, Hội đồng biên tập có thể họp bất thường (toàn thể hoặc một số ủy viên theo chỉ định của Chủ tịch Hội đồng) khi cần thiết.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quyết định thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí Công nghiệp tàu thủy Việt Nam trước đây.

 

Tạp chí CNTT

Go to top