Thành lập Hội đồng sáng kiến - sáng chế Tập đoàn

Ngày 30 tháng 6 năm 2011, Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đã ra Quyết định số 606/QĐ-CNT về việc Thành lập Hội đồng sáng kiến - sáng chế Tập đoàn.

Theo đó, Hội đồng sáng kiến - sáng chế có nhiệm vụ sau:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch và biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sáng kiến - sáng chế của Tập đoàn;

- Xét công nhận sáng kiến và xét thưởng sáng kiến - sáng chế;

- Xét và giải quyết các khiếu nại liên quan tới sáng kiến - sáng chế trình lãnh đạo Tập đoàn quyết định.

Hội đồng gồm các đồng chí:

1. Trương Văn Tuyến, Tổng giám đốc Tập đoàn - Chủ tịch;

2. Ngô Tùng Lâm, Phó tổng giám đốc Tập đoàn - Phó chủ tịch;

3. Đỗ Thành Hưng, UV HĐTV Tập đoàn - Ủy viên;

4. Trần Bá Thành, Chủ tịch Công đoàn CNTT Việt Nam - Ủy viên;

5. Chu Đình Động, Trưởng ban Tổ chức nhân sự và Đào tạo Tập đoàn - Ủy viên;

6. Vũ Minh Phú, Trưởng ban KTSX và An toàn Tập đoàn - Ủy viên Thường trực;

7. Lê Minh Đức, Trưởng ban Khoa học công nghệ Tập đoàn - Ủy viên;

8. Đinh Khắc Minh, Viện trưởng Viện KHCN tàu thủy - Ủy viên;

9. Nguyễn Hồng Quân, Phó trưởng ban Kỹ thuật sản xuất và An toàn - Thư ký.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bị bãi bỏ.

 

Tạp chí CNTT

Go to top