Lịch công tác tuần 53 - TCT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 53
Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017
Thứ/ ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ Hai 25/12              
             
Thứ Ba 26/12 8h00 Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII khu vực Hà Nội Theo Công văn triệu tập   Hội trường T2     
13h30 Họp quyết toán các sản phẩm của Vianlines KDTM, TCKT, KTSX, KHĐT Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1 KDTM  
Thứ Tư 27/12 9h00 Họp về tàu cá mẫu KDTM, TCKT, KTSX, KHĐT Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1 KDTM Hoãn
9h00 Dự lễ bàn giao toa xe - Dự án đầu tư mới 30 toa xe khách Thành phần theo giấy mời   Cty Sông Cấm    
Thứ Năm   28/12 9h00 Họp các sản phẩm thực hiện 2018 (chuyển tiếp và xúc tiến) KDTM, KTSX, KHĐT, TCKT Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1 KDTM  
13h30 Họp chuẩn bị VIETSHIP 2018 KDTM, KTSX, VP, TCKT, Các tiểu ban VIETSHIP 2018 Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1 KDTM  
Thứ Sáu 29/12   Đ/c Lâm PTGĐ nghỉ phép          
             
Go to top