IMO thông qua Hệ thống thu thập dữ liệu về tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu

Bắt đầu từ ngày 01/01/2019, mỗi tàu có tổng dung tích từ 5.000 trở lên phải thu thập dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu theo phương pháp được nêu trong Kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng tàu (SEEMP).
 

Tại khóa họp thứ 70 (tháng 11/2016), Ủy ban bảo vệ môi trường biển (MEPC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã thông qua Nghị quyết MEPC.278(70) về sửa đổi, bổ sung đối với Phụ lục VI “Quy định về ngăn ngừa ô nhiễm không khí từ tàu” của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL) quy định bắt buộc việc áp dụng Hệ thống thu thập dữ liệu về tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu. Sửa đổi, bổ sung này dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/3/2018 bao gồm Quy định 22A về thu thập và báo cáo dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu.


                               Ảnh minh hoạ: Hoạt động đăng kiểm trên tàu biển
 

Theo quy định nói trên, bắt đầu từ ngày 01/01/2019, mỗi tàu có tổng dung tích từ 5.000 trở lên phải thu thập dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu theo phương pháp được nêu trong Kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng tàu (SEEMP). Để phục vụ cho công việc này, vào ngày 31/12/2018, cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch phải xác nhận SEEMP của tàu bao gồm mô tả về phương pháp được sử dụng để thu thập dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu và quá trình được sử dụng để báo cáo dữ liệu lên cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch. Vào thời điểm kết thúc năm, công ty quản lý tàu phải tổng hợp dữ liệu thu thập cho năm đó.

Trong thời gian 3 tháng sau ngày kết thúc năm, công ty quản lý tàu phải báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch trị số tổng hợp dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của năm đó thông qua phương tiện trao đổi thông tin điện tử và sử dụng mẫu báo cáo được tiêu chuẩn hóa theo quy định của IMO.

Sau khi nhận được dữ liệu báo cáo của công ty quản lý tàu, cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch phải xác nhận dữ liệu là phù hợp với Quy định 22A và cấp cho tàu Bản công bố phù hợp (Statement of Compliance) không muộn hơn 5 tháng tính từ ngày 01 tháng 01 của năm. Bản công bố phù hợp có hiệu lực cho năm mà bản công bố này được cấp và 5 tháng đầu năm của năm kế tiếp, và sẽ được các chính quyền cảng nơi tàu ghé vào kiểm tra.

Trong thời gian 1 tháng sau khi Bản công bố phù hợp được cấp cho tàu, cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch phải chuyển dữ liệu báo cáo đến Cơ sở dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của IMO thông qua phương tiện trao đổi thông tin điện tử và sử dụng mẫu báo cáo được tiêu chuẩn hóa theo quy định của IMO.

Dựa trên dữ liệu báo cáo được chuyển đến Cơ sở dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của IMO, Tổng thư ký IMO phải xây dựng báo cáo hàng năm về các dữ liệu thu thập được để trình cho Ủy ban Bảo vệ môi trường biển.

Thông tin chuyển đến Cơ sở dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của IMO bao gồm: Nhận biết tàu (Số IMO); Thời gian của năm dữ liệu được chuyển (ngày bắt đầu, ngày kết thúc); Các đặc điểm kỹ thuật của tàu (Kiểu tàu, GT, NT, DWT, Công suất (định mức) của các máy chính và các máy phụ kiểu động cơ đốt trong pittông trên 130 kW; Chỉ số hiệu quả năng lượng (EEDI), nếu áp dụng; Cấp đi băng, nếu áp dụng; Tiêu thụ nhiên liệu và phương pháp sử dụng để thu thập dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu; Khoản cách hành trình; Số giờ tàu hành trình.

Việc thực hiện Hệ thống thu thập dữ liệu về tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu theo quy định với của IMO rất phức tạp và mới đối với đội tàu biển Việt Nam, do đó, các công ty vận tải biển cần khẩn trương nghiên cứu để quyết định phương pháp thu thập dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu phù hợp nhất đối từng tàu và sửa đổi, bổ sung SEEMP của mỗi tàu cho phù hợp.

Cũng tại khóa họp thứ 70, MEPC đã thông qua Nghị quyết 282(70) “Hướng dẫn năm 2016 về xây dựng Kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng tàu (SEEMP)”, bổ sung hướng dẫn lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu. Hướng dẫn này thay thế hướng dẫn tương ứng được MEPC thông qua năm 2012 theo Nghị quyết MEPC.213(63).

Hiện tại, IMO đang xây dựng dự thảo Hướng dẫn về quy trình thẩm tra dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu nhằm mục đích trợ giúp cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch thẩm tra dữ liệu báo cáo và cấp Bản công bố phù hợp. Dự kiến, dự thảo này sẽ được MEPC thông qua tại khoa họp thứ 71 được tổ chức trong tháng 5 năm 2017.

 

 

Vũ Hải, VR

(Nguồn: vr.mt.gov.vn)

Go to top