Quy định 12 sửa đổi của Công ước Marpol về nối két nước chứa dầu cặn

Sửa đổi Quy định 12, Phụ lục I của Công ước Marpol đã được Hội nghị lần thứ 68 của ỦY ban Bảo vệ Môi trường biển của IMO thông qua và sẽ có hiệu lực đối với tàu được đóng từ TRƯỚC NGÀY 1/1/2017.
 
                                   Ảnh: Sơ đồ đi ống thỏa mãn quy định của 121 IACS
 

Quy định sửa đổi này áp dụng cho tất cả các loại tàu có dung tích từ 400 GT trở lên và không muộn hơn lần kiểm tra cấp mới thứ nhất kể từ 1/1/2017.

Không được phép kết nối xả từ két dầu cặn đến hệ thống cặn, các két chứa nước lẫn dầu, két đỉnh mạn (tank top) hoặc máy phân ly dầu nước, trừ khi:

1. các két được lắp hệ thống xả thải có van tự đóng bằng tay và các thiết bị kiểm tra nước sau xử lý bằng mắt thường, dẫn đến két chứa dầu nước hoặc miệng xả la canh, hoặc được bố trí thiết bị tương đương với điều kiện rằng các thiết bị đó không nối trực tiếp tới hệ thống đường ống xả la canh; và

2. đường ống xả của két lắng và của đường nước la canh có thể được nối tới một ống chung dẫn đến ống xả tiêu chuẩn như nêu tại Quy định 13; việc kết nối cả hai hệ thống tới ống chung dẫn đến ống xả tiêu chuẩn (như nêu tại Quy định 13) không được phép sử dụng để vận chuyển cặn lắng đến hệ thống la canh.

Một van một chiều bố trí trên đường ống nối tới ống chung dẫn đến hệ thống xả tiêu chuẩn là biện pháp ngăn nước cặn chảy vào hệ thống la canh và các két chứa dầu cặn, két đỉnh mạn hoặc máy phân ly dầu nước. Xem sơ đồ minh họa trên, (Rec121 của IACS).

Vì vậy, việc kết nối hoặc bố trí vận chuyển giữa hệ thống dầu cặn và hệ thống la canh, két chứa dầu nước, két đỉnh mạn hoặc máy phân ly dầu nước chưa phù hợp với các yêu cầu nêu trên thì phải được chỉnh sửa cho phù hợp, và phải:

- Trình bản thiết kế về chỉnh sửa để phê duyệt lại;

- Theo yêu cầu của chủ tàu, có thể phải tiến hành kiểm tra bất thường để xác nhận sự phù hợp của hệ thống liên quan của tàu (trước lần kiểm tra cấp mới đầu tiên từ sau 1/1/2017);

- Chủ tàu/Nhà khai thác tàu phải đảm bảo rằng tàu của mình thỏa mãn các quy định áp dụng đúng thời hạn.

 

Theo: H. Phan, VR
vr.mt.gov.vn
Go to top